Danh sách sinh viên nợ môn các lớp ĐT-K6, KT-K6, CTD-K6, YS-K6

Thứ ba - 03/03/2015 05:01

Danh sách sinh viên nợ môn các lớp ĐT-K6, KT-K6, CTD-K6, YS-K6

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN

TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp Môn Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Anh 07/03/95 CTD-K6 Hóa sinh  
2 Nguyễn Ngọc Anh 07/03/95 CTD-K6 Hóa dược 1  
3 Trần Thu Hiền 06/03/95 CTD-K6 Giáo dục thể chất Đã HL
4 Trần Thu Hiền 06/03/95 CTD-K6 Nguyên lý Mác 1  
5 Trần Thu Hiền 06/03/95 CTD-K6 Tiếng Anh 1  
6 Trần Tuyết Mai 10/07/95 CTD-K6 Tiếng Anh 2  
7 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Toán xác suất  
8 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Hóa phân tích  
9 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Tiếng Anh 2  
10 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Hóa sinh  
11 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Hóa dược 1  
12 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 Dược liệu 1  
13 Bùi Thị Minh Tâm 15/05/95 CTD-K6 ĐB chất lượng thuốc  
14 Nguyễn Thị Hoài Thanh 18/12/95 CTD-K6 Vi sinh kí sinh  
15 Nguyễn Thị Hoài Thanh 18/12/95 CTD-K6 Chính trị  
16 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
17 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
18 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
19 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
20 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
21 Mã Quốc Anh 18/11/93 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
22 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
23 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
24 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6 Lập trình C++  
25 Nguyễn Kỳ Tuấn Anh 14/11/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
26 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
27 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
28 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
29 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 Vật lý đại cương  
30 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 Truyền dẫn quang  
31 Đậu Huy Biên 05/01/94 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
32 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Linh kiện điện tử  
33 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Truyền dẫn quang  
34 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
35 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
36 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 CAD trong điện tử  
37 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Lý thuyết truyền tin  
38 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Lập trình C++  
39 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
40 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
41 Trương Văn Cương 16/03/95 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
42 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Chính trị  
43 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
44 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Điện tử công suất  
45 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
46 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
47 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
48 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
49 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
50 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Xử lí tín hiệu số  
51 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Vật lý đại cương  
52 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 KT mạch điện tử  
53 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Tin đại cương  
54 Nguyễn Đình Cường 16/04/94 ĐT-K6 Linh kiện điện tử  
55 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
56 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
57 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
58 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Vật lý đại cương  
59 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
60 Nguyễn Khương Duy 07/03/95 ĐT-K6 Lý thuyết truyền tin  
61 Bùi Văn  Duy  09/03/95 ĐT-K6 Điện tử công suất  
62 Bùi Văn  Duy  09/03/95 ĐT-K6 Toán cao cấp  
63 Bùi Văn  Duy  09/03/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
64 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
65 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
66 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
67 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
68 Trần Đại Dương 03/09/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
69 Đỗ Văn Đạt 21/04/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
70 Đỗ Văn Đạt 21/04/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
71 Đỗ Văn Đạt 21/04/95 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
72 Hà Viết  Hải  26/04/95 ĐT-K6 Giáo dục quốc phòng  
73 Hà Viết  Hải  26/04/95 ĐT-K6 Toán cao cấp  
74 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Chính trị  
75 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
76 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Điện tử công suất  
77 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
78 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
79 Trần Thế Hiển 09/10/95 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
80 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Chính trị  
81 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
82 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Điện tử công suất  
83 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
84 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
85 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
86 Dương Văn Hiệp 05/09/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
87 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Chính trị  
88 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
89 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Điện tử công suất  
90 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
91 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
92 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
93 Trần Quang Hòa 31/08/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
94 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
95 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 Tiếng Anh 1  
96 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
97 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 Lập trình C++  
98 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
99 Hắc Ngọc Mạnh 16/07/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
100 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
101 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
102 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
103 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
104 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 Vật lý đại cương  
105 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
106 Nguyễn Quang  Nam  19/06/95 ĐT-K6 Toán cao cấp  
107 Nguyễn Quang  Nam  19/06/95 ĐT-K6 Giáo dục quốc phòng  
108 Nguyễn Quang  Nam  19/06/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
109 Đồng Viết Nghiêm 25/07/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
110 Nguyễn Hiếu Ngọc 29/08/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
111 Nguyễn Hiếu Ngọc 29/08/95 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
112 Nông Văn Oanh 16/06/94 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
113 Nông Văn Oanh 16/06/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
114 Nguyễn Bảo Phong 23/07/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
115 Nguyễn Bảo Phong 23/07/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
116 Nguyễn Bảo Phong 23/07/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
117 Đào Thanh  Sơn 12/09/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
118 Đào Thanh  Sơn 12/09/95 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
119 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
120 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 Linh kiện điện tử  
121 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 Truyền dẫn quang  
122 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
123 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
124 Phạm Hoàng Sơn 30/08/94 ĐT-K6 CAD trong điện tử  
125 Nguyễn Trọng Sỹ 16/11/94 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
126 Nguyễn Trọng Sỹ 16/11/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
127 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Chính trị  
128 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
129 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Điện tử công suất  
131 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
132 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
133 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
134 Nguyễn Duy Anh 05/02/92 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
135 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
136 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 KT mạch điện tử  
137 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
138 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
139 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 Lập trình C++  
140 Dương Văn Tuấn 09/05/94 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
141 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
142 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
143 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 Lý thuyết truyền tin  
144 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
145 Trần Văn Tuấn 13/04/95 ĐT-K6 KT siêu cao tần & anten  
146 Vũ Văn Tuấn 14/02/95 ĐT-K6 Chính trị  
147 Vũ Văn Tuấn 14/02/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
148 Vũ Văn Tuấn 14/02/95 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
149 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Tiếng Anh 2  
150 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Điện tử công suất  
151 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
152 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
153 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
154 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
155 Lê Trung Tùng 13/09/94 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
156 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Điện tử công suất  
157 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Kỹ thuật đo lường  
158 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Kỹ thuật điện tử số  
159 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Xử lí tín hiệu số  
160 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 KT mạch điện tử  
161 Dương Minh Tuyên 11/11/95 ĐT-K6 Linh kiện điện tử  
162 Lê Văn Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Giáo dục quốc phòng  
163 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Lý thuyết mạch  
164 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Kỹ thuật cảm biến  
166 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Toán cao cấp  
167 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 Tiếng anh 1  
168 Lê Văn  Thịnh 15/04/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
169 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 Toán cao cấp  
170 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
171 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 Giáo dục quốc phòng  
172 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 KT truyền số liệu  
173 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 Vi xử lí-Vi điều khiển  
174 Bùi Minh  Thông  18/06/94 ĐT-K6 Tiếng Anh CN ĐT  
175 Trần Đức Vinh 19/06/95 ĐT-K6 An toàn và vật liệu điện  
176 Trần Đức Vinh 19/06/95 ĐT-K6 LT điều khiển tự động  
177 Triệu Hoàng Em 10/01/95 KT-K6 Giáo dục thể chất  
178 Triệu Hoàng Em 10/01/95 KT-K6 Kế toán máy  
179 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Nguyên lý thống kê  
180 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Quản trị học  
181 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
182 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Nghiệp vụ thuế  
183 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Kế toán máy  
184 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Tài chính DN  
185 Phùng Quốc Hải 11/05/95 KT-K6 Thị trường CK  
186 Vương Khải Hoàn 31/10/95 KT-K6 Thống kê DN  
187 Vương Khải Hoàn 31/10/95 KT-K6 Thị trường CK  
188 Nguyễn Đình Hoàng 01/10/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
189 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Chính trị  
190 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Nguyên lý kế toán  
191 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Kinh tế vi mô  
192 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Quản trị học  
193 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Soạn thảo văn bản  
194 Nguyễn Lê  Hoàng 02/11/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
195 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
196 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Nghiệp vụ thuế  
197 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Tài chính tiền tệ  
198 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Thống kê DN  
199 Bùi Thành Nam 16/03/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
200 Bùi Thành Nam 16/03/95 KT-K6 Tài chính DN  
201 Lê Thị Yến Nhi 08/06/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
202 Lê Thị Yến Nhi 08/06/95 KT-K6 Thị trường CK  
203 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Chính trị  
204 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Tiếng Anh 2  
205 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Nguyên lý kế toán  
206 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Luật kinh tế  
207 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Quản trị học  
208 Trương Thùy Như 19/10/94 KT-K6 Marketing  
209 Lê Thị Như Quỳnh 18/09/95 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
210 Nguyễn Thế Ngọc Sáng 16/08/95 KT-K6 Nguyên lý Mác 1 Đã HL
211 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Kinh tế vĩ mô  
212 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Soạn thảo văn bản  
213 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Kế toán tài chính 1  
214 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Thống kê DN  
215 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Kế toán máy  
216 Đỗ Công Thắng 22/10/94 KT-K6 Phân tích HĐKD  
217 Phạm Thị Quỳnh Trang 04/02/95 KT-K6 Kế toán máy  
218 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Chính trị  
219 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Tiếng Anh 2  
220 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Kinh tế vi mô  
221 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Nguyên lý kế toán  
222 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Luật kinh tế  
223 Lê Duy 10/03/95 KT-K6 Nguyên lý thống kê  
224 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Chính trị  
225 Đinh Văn Hùng 03/08/95 KT-K6 Nguyên lý thống kê  
226 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Tin đại cương  
227 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Pháp luật  
228 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Giáo dục quốc phòng  
229 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Chính trị  
230 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Nguyên lý kế toán  
231 Nguyễn Đăng Trường 12/11/95 KT-K6 Tiếng Anh 2  
232 Phạm Đức Anh 18/02/95 YS-K6 Nguyên lý Mác 1 đã HL
233 La Thị Bông 08/02/95 YS-K6 Giáo dục thể chất  
234 Tằng Lập  Cương 28/06/95 YS-K6 Toán cao cấp  
235 Nguyễn Mạnh Cường 04/09/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
236 Lý Quân Dân 05/12/92 YS-K6 Tiếng Anh 2  
237 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
238 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Quản lý và tổ chức y tế  
239 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Dược lý  
240 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Vi sinh kí sinh  
241 Phạm Bá Diệp 01/03/95 YS-K6 Giáo dục thể chất  
242 Nông Văn Duẩn 20/12/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
243 La Văn Hoàn 27/01/95 YS-K6 Giáo dục thể chất đã HL
244 Hoàng Thị Phương Lan 15/11/95 YS-K6 Điều dưỡng và KT ĐD  
245 Hoàng Thị Phương Lan 15/11/95 YS-K6 Dinh dưỡng VSATTP  
246 Hoàng Thị Phương Lan 15/11/95 YS-K6 Bệnh ngoại khoa  
247 Nguyễn Thành Long 15/10/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
248 Nguyễn Tuấn Quý 22/03/95 YS-K6 Điều dưỡng và KT ĐD  
249 Nguyễn Tuấn Quý 22/03/95 YS-K6 Vệ sinh phòng bệnh  
250 Nguyễn Tuấn Quý 22/03/95 YS-K6 Khởi tạo DN  
251 Nguyễn Tuấn Quý 22/03/95 YS-K6 Sức khỏe sinh sản  
252 Niềm Văn Trương 09/01/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
253 Bùi Văn Y 17/06/95 YS-K6 Tiếng Anh 2  
254 Bùi Văn Y 17/06/95 YS-K6 Vệ sinh phòng bệnh  

YÊU CẦU: Sinh viên khẩn trương lên phòng Đào tạo đăng kí và trả nợ môn.
Hạn cuối cùng để đăng kí và trả nợ môn là ngày 20/04/2015. Quá thời hạn trên sinh viên sẽ bị lưu ban và phải học cùng khóa sau.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây