Danh sách sinh viên nợ môn khóa 7 (2012-2015)

Thứ ba - 03/03/2015 04:52

Danh sách sinh viên nợ môn khóa 7 (2012-2015)

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN KHÓA 7
HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
 
TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp Môn Ghi chú
1 Lục Văn  Anh  01/09/93 BL9Đ2 Vật lý đại cương  
2 Lục Văn  Anh  01/09/93 BL9Đ2 Tư tưởng HCM  
3 Lục Văn  Anh  01/09/93 BL9Đ2 Xử lí tín hiệu số  
4 Lục Văn  Anh  01/09/93 BL9Đ2 Mạng máy tính  
5 Lục Văn  Anh  01/09/93 BL9Đ2 KT video  
6 Nguyễn Văn  Bắc 19/01/91 BL9ĐT1 Hóa học đại cương  
7 Nguyễn Văn  Bắc 19/01/91 BL9ĐT1 Vật lý đại cương  
8 Nguyễn Văn  Bắc 19/01/91 BL9ĐT1 Tư tưởng HCM  
9 Nguyễn Văn  Bắc 19/01/91 BL9ĐT1 Đường lối ĐCS VN  
10 Nguyễn Văn  Bắc 19/01/91 BL9ĐT1 Xử lí tín hiệu số  
11 Nguyễn Văn  Bắc 19/01/91 BL9ĐT1 Mạng máy tính  
12 Nguyễn Văn  Bắc 19/01/91 BL9ĐT1 KT video  
13 Hoàng Công Bình 20/09/94 BL9ĐT1 Hóa học đại cương  
14 Hoàng Công Bình 20/09/94 BL9ĐT1 Vật lý đại cương  
15 Lê Quang Đạo 20/11/94 BL9ĐT1 Hóa học đại cương  
16 Lê Quang Đạo 20/11/94 BL9ĐT1 Vật lý đại cương  
17 Lê Quang Đạo 20/11/94 BL9ĐT1 Tư tưởng HCM  
18 Lê Quang Đạo 20/11/94 BL9ĐT1 Đường lối ĐCS VN  
19 Lê Quang Đạo 20/11/94 BL9ĐT1 Xử lí tín hiệu số  
20 Lê Quang Đạo 20/11/94 BL9ĐT1 Mạng máy tính  
21 Lê Quang Đạo 20/11/94 BL9ĐT1 KT video  
22 Lê Quang Đạo 20/11/94 BL9ĐT1 Thông tin số và truyền SL  
23 Nguyễn Minh Hải 15/12/94 BL9Đ2 Vật lý đại cương  
24 Nguyễn Minh Hải 15/12/94 BL9Đ2 Mạng máy tính  
25 Âu Văn Hiền 09/03/93 BL9ĐT1 Vật lý đại cương  
26 Âu Văn Hiền 09/03/93 BL9ĐT1 Tư tưởng HCM  
27 Bùi Thành  Hoàng 12/11/94 BL9ĐT1 Tư tưởng HCM  
28 Bùi Thành  Hoàng 12/11/94 BL9ĐT1 Xử lí tín hiệu số  
29 Bùi Thành  Hoàng 12/11/94 BL9ĐT1 KT video  
30 Bùi Thành  Hoàng 12/11/94 BL9ĐT1 Thông tin số và truyền SL  
31 Vũ Danh Hoàng 11/07/94 B7ĐT1 Vật lý đại cương  
32 Đỗ Trung Kiên 15/04/94 B7Đ1 Vật lý đại cương  
33 Nhữ Đình Luân 02/11/94 B7Đ1 Vật lý đại cương  
34 Nhữ Đình Luân 02/11/94 B7Đ1 Tư tưởng HCM  
35 Phạm Văn  Lượng  28/09/93 BL9Đ2 Vật lý đại cương  
36 Lương Thái  Sơn 10/10/94 BL9ĐT1 Hóa học đại cương  
37 Lương Thái  Sơn 10/10/94 BL9ĐT1 Vật lý đại cương  
38 Lương Thái  Sơn 10/10/94 BL9ĐT1 Tư tưởng HCM  
39 Lương Thái  Sơn 10/10/94 BL9ĐT1 Thông tin số và truyền SL  
40 Nguyễn Văn Sơn 24/08/94 BL9ĐT1 Vật lý đại cương  
41 Nguyễn Văn Sơn 24/08/94 BL9ĐT1 Tư tưởng HCM  
42 Phạm Văn  Tuấn 05/10/94 BL9Đ2 Hóa học đại cương  
43 Phạm Văn  Tuấn 05/10/94 BL9Đ2 Vật lý đại cương  
44 Phạm Văn  Tuấn 05/10/94 BL9Đ2 Tư tưởng HCM  
45 Phạm Văn  Tuấn 05/10/94 BL9Đ2 Đường lối ĐCS VN  
46 Phạm Văn  Tuấn 05/10/94 BL9Đ2 Xử lí tín hiệu số  
47 Phạm Văn  Tuấn 05/10/94 BL9Đ2 Mạng máy tính  
48 Phạm Văn  Tuấn 05/10/94 BL9Đ2 KT video  
49 Phạm Văn  Tuấn 05/10/94 BL9Đ2 Thông tin số và truyền SL  
50 Trần Tam  Tùng  23/09/94 BL9ĐT1 KT video  
51 Nguyễn Văn Thể 08/07/94 BL9ĐT1 Tư tưởng HCM  
52 Phùng Thanh Thùy 23/11/94 B7Đ1 Vật lý đại cương  
53 Nguyễn Cường Việt 31/07/94 BL9Đ2 Vật lý đại cương  
54 Nguyễn Cường Việt 31/07/94 BL9Đ2 Tư tưởng HCM  
55 Trương Văn Côi 16/12/91 B7XD1 Hóa học đại cương  
56 Trương Văn Côi 16/12/91 B7XD1 Vật lý đại cương  
57 Trương Văn Côi 16/12/91 B7XD1 Tư tưởng HCM  
58 Trương Văn Côi 16/12/91 B7XD1 Đường lối ĐCS VN  
59 Trương Văn Côi 16/12/91 B7XD1 Kỹ năng đọc bản vẽ XD  
60 Trương Văn Côi 16/12/91 B7XD1 An toàn lao động  
61 Trương Văn Côi 16/12/91 B7XD1 Kết cấu bê tông cốt thép  
62 Trương Văn Côi 16/12/91 B7XD1 Tổ chức thi công  
63 Nguyễn Tiến Cường 01/08/94 BL9XD4 Hóa học đại cương  
64 Nguyễn Tiến Cường 01/08/94 BL9XD4 Vật lý đại cương  
65 Nguyễn Tiến Cường 01/08/94 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
66 Nguyễn Tiến Cường 01/08/94 BL9XD4 An toàn lao động  
67 Nguyễn Tiến Cường 01/08/94 BL9XD4 Tổ chức thi công  
68 Nguyễn Văn Đoàn 12/10/93 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
69 Lê Văn 15/06/92 BL9XD4 Hóa học đại cương  
70 Lê Văn 15/06/92 BL9XD4 Vật lý đại cương  
71 Lê Văn 15/06/92 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
72 Lê Văn 15/06/92 BL9XD4 Đường lối ĐCS VN  
73 Lê Văn 15/06/92 BL9XD4 Kỹ năng đọc bản vẽ XD  
74 Lê Văn 15/06/92 BL9XD4 An toàn lao động  
75 Lê Văn 15/06/92 BL9XD4 Kết cấu bê tông cốt thép  
76 Lê Văn 15/06/92 BL9XD4 Tổ chức thi công  
77 Nguyễn Văn Hải 06/01/94 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
78 Nguyễn Thế  Hiển  21/11/94 B7XD1 Hóa học đại cương  
79 Nguyễn Thế  Hiển  21/11/94 B7XD1 Vật lý đại cương  
80 Nguyễn Thế  Hiển  21/11/94 B7XD1 Đường lối ĐCS VN  
81 Nguyễn Thế  Hiển  21/11/94 B7XD1 Kết cấu bê tông cốt thép  
82 Lý Văn Kiên 12/03/93 BL9XD4 Hóa học đại cương  
83 Lý Văn Kiên 12/03/93 BL9XD4 Vật lý đại cương  
84 Lý Văn Kiên 12/03/93 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
85 Lý Văn Kiên 12/03/93 BL9XD4 Đường lối ĐCS VN  
86 Lý Văn Kiên 12/03/93 BL9XD4 Kỹ năng đọc bản vẽ XD  
87 Lý Văn Kiên 12/03/93 BL9XD4 An toàn lao động  
88 Lý Văn Kiên 12/03/93 BL9XD4 Kết cấu bê tông cốt thép  
89 Lý Văn Kiên 12/03/93 BL9XD4 Tổ chức thi công  
90 Nguyễn Thức Kiên 02/10/94 BL9XD4 Hóa học đại cương  
91 Nguyễn Thức Kiên 02/10/94 BL9XD4 Vật lý đại cương  
92 Nguyễn Thức Kiên 02/10/94 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
93 Nguyễn Thức Kiên 02/10/94 BL9XD4 Đường lối ĐCS VN  
94 Nguyễn Thức Kiên 02/10/94 BL9XD4 Tổ chức thi công  
95 Nông Công 28/12/93 BL9XD4 Hóa học đại cương  
96 Nông Công 28/12/93 BL9XD4 Vật lý đại cương  
97 Nông Công 28/12/93 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
98 Nông Công 28/12/93 BL9XD4 Đường lối ĐCS VN  
99 Nông Công 28/12/93 BL9XD4 Kỹ năng đọc bản vẽ XD  
100 Nông Công 28/12/93 BL9XD4 An toàn lao động  
101 Nông Công 28/12/93 BL9XD4 Kết cấu bê tông cốt thép  
102 Nông Công 28/12/93 BL9XD4 Tổ chức thi công  
103 Hà Duy Nam 29/04/94 BL9XD4 Vật lý đại cương  
104 Hà Duy Nam 29/04/94 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
105 Hà Duy Nam 29/04/94 BL9XD4 An toàn lao động  
106 Trần Văn  Năng  29/02/92 BL9XD4 Hóa học đại cương  
107 Hứa Văn Ninh 13/07/93 B7XD1 Hóa học đại cương  
108 Hứa Văn Ninh 13/07/93 B7XD1 Vật lý đại cương  
109 Hứa Văn Ninh 13/07/93 B7XD1 Tư tưởng HCM  
110 Hứa Văn Ninh 13/07/93 B7XD1 Đường lối ĐCS VN  
111 Hứa Văn Ninh 13/07/93 B7XD1 An toàn lao động  
112 Hứa Văn Ninh 13/07/93 B7XD1 Kết cấu bê tông cốt thép  
113 Hứa Văn Ninh 13/07/93 B7XD1 Tổ chức thi công  
114 Đặng Văn Nhu 27/02/93 BL9XD4 Hóa học đại cương  
115 Đặng Văn Nhu 27/02/93 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
116 Đặng Văn Nhu 27/02/93 BL9XD4 Đường lối ĐCS VN  
117 Đặng Văn Nhu 27/02/93 BL9XD4 An toàn lao động  
118 Đặng Văn Nhu 27/02/93 BL9XD4 Kết cấu bê tông cốt thép  
119 Đặng Văn Nhu 27/02/93 BL9XD4 Tổ chức thi công  
120 Vũ Đức Phúc 09/02/94 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
121 Vũ Đức Phúc 09/02/94 BL9XD4 Kỹ năng đọc bản vẽ XD  
122 Vũ Đức Phúc 09/02/94 BL9XD4 An toàn lao động  
123 Phạm Việt Phương 31/12/94 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
124 Ngô Phong Quang 19/05/94 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
125 Nguyễn Trần 06/04/93 BL9XD4 Hóa học đại cương  
126 Nguyễn Trần 06/04/93 BL9XD4 Vật lý đại cương  
127 Nguyễn Trần 06/04/93 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
128 Nguyễn Trần 06/04/93 BL9XD4 Đường lối ĐCS VN  
129 Nguyễn Trần 06/04/93 BL9XD4 Kỹ năng đọc bản vẽ XD  
130 Nguyễn Trần 06/04/93 BL9XD4 Tổ chức thi công  
131 Nguyễn Mạnh Tùng 22/12/93 BL9XD4 Hóa học đại cương  
132 Nguyễn Mạnh Tùng 22/12/93 BL9XD4 Vật lý đại cương  
133 Nguyễn Mạnh Tùng 22/12/93 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
134 Nguyễn Mạnh Tùng 22/12/93 BL9XD4 Đường lối ĐCS VN  
135 Nguyễn Mạnh Tùng 22/12/93 BL9XD4 Kỹ năng đọc bản vẽ XD  
136 Nguyễn Mạnh Tùng 22/12/93 BL9XD4 An toàn lao động  
137 Nguyễn Mạnh Tùng 22/12/93 BL9XD4 Kết cấu bê tông cốt thép  
138 Dương Văn  Tùng  27/02/94 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
139 Dương Văn  Tùng  27/02/94 BL9XD4 An toàn lao động  
140 Hà Văn Vinh 19/11/92 BL9XD4 Hóa học đại cương  
141 Hà Văn Vinh 19/11/92 BL9XD4 Vật lý đại cương  
142 Hà Văn Vinh 19/11/92 BL9XD4 Tư tưởng HCM  
143 Hà Văn Vinh 19/11/92 BL9XD4 Đường lối ĐCS VN  
144 Hà Văn Vinh 19/11/92 BL9XD4 Kỹ năng đọc bản vẽ XD  
145 Đinh Thị Thùy Anh 24/02/94 KT01-K5 Tiếng anh CN KT 2  
146 Ngô Quang Đạt 26/03/94 LTCĐKT03-K5 Tiếng anh CN KT 2  
147 Nguyễn Xuân Đông 20/03/94 LTCĐKT03-K5 Tiếng anh CN KT 2  
148 Trần Thanh Huyền 28/12/94 LTCĐKT03-K5 Tiếng anh CN KT 2  
149 Nguyễn Đắc Nhất 07/04/93 LTCĐKT03-K5 Tiếng anh CN KT 2  
150 Lê Thị Phượng 15/03/94 LTCĐKT03-K5 Tiếng anh CN KT 2  
151 Bùi Thu Trang 06/12/94 LTCĐKT03-K5 Tiếng anh CN KT 2  

Yêu cầu : Sinh viên khẩn trương lên phòng Đào tạo đăng kí và nộp tiền học lại để đủ điều kiện xét dự thi Tốt nghiệp.
Hạn cuối cùng để đăng kí và trả nợ môn là ngày 20/04/2015.
Quá thời hạn trên sinh viên sẽ phải thi Tốt nghiệp cùng khóa sau.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây