Kế hoạch trả nợ môn các lớp Đ6KT, Đ6NH, Đ6QT, Đ6TH, Đ6XD, T37F1+F2

Thứ ba - 06/03/2018 22:08
tải xuống
tải xuống
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ  QLSV                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               
 
THÔNG BÁO
V/v: Kế hoạch trả nợ môn học 
( Lớp Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD, T37F1+F2)
Căn cứ vào tiến độ học tập năm học 2017-2018, Phòng đào tạo xin thông báo về kế hoạch trả nợ môn cụ thể như sau:
-Sinh viên học lại các môn từ khi nhập học đến tháng 12/2017
- Thời gian: từ ngày 14/03/2018 - 31/03/2018
- Sinh viên trả nợ môn liên hệ trực tiếp phòng đào tạo để biết cụ thể hoặc xem trực tiếp kế hoạch trên bảng tin nhà trường.
- Sinh viên bắt buộc phải hoàn thiện kinh phí học lại để trả nợ môn trước ngày 28/03/2018. Trong thời gian trên nếu sinh viên không tham gia trả nợ môn và hoàn thiện các khoản đóng góp với nhà trường sinh viên sẽ không được tham gia thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp. Sinh viên sẽ phải thi lại với khóa sau.
LỊCH THI TRẢ NỢ MÔN CÁC LỚP
Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD
       
PHÒNG THỨ 4 (14/03/2018)
1105 Ghi chú
Chiều  Ca 1
13h30-16h30
Đường lối Đảng CSVN(Đ6TH, Đ6XD)
GDTC 1(Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD)
GDTC 2(Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD)
GDTC 3(Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD)
Nguyên lý Mác 1(Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD)
Nguyên lý Mác 2(Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD)
Pháp luật (Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD)
Tiếng anh CN Kinh tế (Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH)
Logic đại cương (Đ6QT, Đ6NH)
Lý thuyết tài chính tiền tệ (Đ6KT, Đ6NH)
Lý thuyết kiểm toán (Đ6KT, Đ6NH)
Hóa dược (T37F1+F2)
Xác suất thống kê(T37F1+F2)
Kỹ năng mềm (T37F1+F2)
Bào chế 2 (T37F1+F2)
 
PHÒNG THỨ 5 (15/03/2018)
1105 Ghi chú
Sáng Ca 1
08h00-11h00
Tiếng anh 1(Đ6TH, Đ6XD)
Tiếng anh 2(Đ6TH, Đ6XD)
Tin đại cương(Đ6TH, Đ6XD)
Kỹ năng mềm(Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD)
Xác suất thống kê(Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH, Đ6TH, Đ6XD)
Vật lý 2 (Vật lý điện tử) (Đ6XD, Đ6TH)
Marketing căn bản (Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH)
Nguyên lý kế toán (Đ6KT, Đ6QT, Đ6NH)
Pháp luật kinh tế (Đ6KT, Đ6NH)
Quản trị học (Đ6KT, Đ6NH)
Tiếng anh 3 (Đ6QT, Đ6NH, Đ6XD)
Toán kinh tế (Đ6NH)
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Đ6QT)
Dược lâm sàng (T37F1+F2)
Kinh tế dược (T37F1+F2)
 
Chiều  Ca 2
13h30-16h30
An toàn lao động (Đ6TH)
Bê tông cường đọ cao và bê tông(Đ6XD)
Các phương pháp số trong cơ kết cấu (Đ6XD)
Cơ học cơ sở 1 (Đ6XD)
Cơ học đất (Đ6XD)
Cơ học kết cấu 1 (Đ6XD)
Cơ học kết cấu 2(Đ6XD)
Cơ sở qui hoạch kiến trúc(Đ6XD)
Đạo đức và an ninh máy tính (Đ6TH)
Giải tích (Đ6TH)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Đ6TH)
KT đa phương tiện (Đ6TH)
KT điều khiển tự động (Đ6TH)
KT truyền số liệu (Đ6TH)
Hệ thống ngân hàng và các TCTD (Đ6NH)
Kế toán ngân hàng thương mại (Đ6NH)
Kinh tế vi mô (Đ6NH)
Phân tích HĐKD ngân hàng TM (Đ6NH)
Quản lý tài chính công (Đ6NH)
Tài chính DN  (Đ6NH)
Kế toán quản trị (Đ6KT)
Kế toán tài chính 1 (Đ6KT)
Kế toán tài chính 2  (Đ6KT)
Kế toán tài chính 3 (Đ6KT)
Nguyên lý thống kê (Đ6KT)
Thực hành kế toán DN 2  (Đ6KT)
Thực hành sổ sách 1 (Đ6KT)
QTKD thương mại (Đ6QT)
Quản trị chất lượng (Đ6QT)
Quản trị doanh nghiệp (Đ6QT)
Quản trị nguồn nhân lực (Đ6QT)
Quản trị sản xuất (Đ6QT)
Quản trị tài chính(Đ6QT)
 
PHÒNG THỨ 6 (16/03/2018)
1105 Ghi chú
Sáng Ca 1
8h00-11h00
KT vi xử lý (Đ6TH)
Kỹ thuật đo lường (Đ6TH)
Autocad(Đ6XD, Đ6TH)
Lập trình hướng đối tượng (Đ6TH)
Lập trình Web (Đ6TH)
Linh kiện điện tử (Đ6TH)
Mạng máy tính (Đ6TH)
Kế toán tài chính và thực hành (Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
Kiểm toán báo cáo tài chính (Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
Kinh tế lượng (Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
Lịch sử các học thuyết kinh tế (Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
Marketing thương mại (Đ6QT, Đ6NH)
Phân tích HĐKD (Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
PP nghiên cứu khoa học (Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
Tiếng anh 3  (Đ6XD)
Vẽ kỹ thuật(Đ6XD, Đ6TH)
Tiếng anh CN XD 1(Đ6XD)
Tiếng anh CN XD 2(Đ6XD)
Trắc địa(Đ6XD)
Thực tập trắc địa(Đ6XD)
Vật liệu xây dựng(Đ6XD)
 
Phòng 905  
Chiều  Ca 2
13h30-16h30
Soạn thảo văn bản(Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
Thị trường chứng khoán (Đ6NH, Đ6KT)
Thống kê DN (Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
Thuế và KT thuế (Đ6QT, Đ6NH, Đ6KT)
TH lập trình hướng đối tượng (Đ6TH)
TH phần cứng máy tính (Đ6TH)
Thực hành KTS và ứng dụng (Đ6TH)
Thực hành mạng máy tính (Đ6TH)
Sức bền vật liệu 1(Đ6XD)
Sức bền vật liệu 2(Đ6XD)
Nền móng(Đ6XD)
Tổ chức thi công 2(Đ6XD)
Vật lý đại cương(Đ6XD, Đ6TH)
Toán cao cấp 1(Đ6XD, Đ6TH)
Toán cao cấp 2(Đ6XD, Đ6TH)
 
PHÒNG THỨ 2 (19/03/2018)
1105 Ghi chú
Sáng Ca 1
8h00-11h00
Ngôn ngữ lập trình (Đ6TH)
Kết cấu bê tông cốt thép 2(Đ6XD)
Kinh tế xây dựng 2(Đ6XD)
Kỹ thuật điện(Đ6TH, Đ6XD)
Kỹ thuật điện tử(Đ6TH, Đ6XD)
Môi trường(Đ6XD, Đ6TH)
Kỹ thuật thi công 2(Đ6XD)
Thực hành hóa(Đ6XD)
 
Chiều Ca 2
13h30-16h300
Hóa học đại cương(Đ6XD, Đ6TH)
Kết cấu bê tông cốt thép 1(Đ6XD)
Kết cấu bê tông cốt thép 2(Đ6XD)
Kết cấu nhà thép(Đ6XD)
Kinh tế xây dựng(Đ6XD)
Cơ học cơ sở 2(Đ6XD)
Đồ án nền móng(Đ6XD)
Kiên trúc dân dụng và công nghiệp(Đ6XD)
Kỹ thuật nhiệt(Đ6XD, Đ6TH)
 
PHÒNG THỨ 3 (20/03/2018)
1105 Ghi chú
Chiều  Ca 2
13h30-16h300
Đại số tuyến tính(Đ6XD)
Địa chất công trình(Đ6XD)
Đồ án bê tông cốt thép(Đ6XD)
Đồ án kết cấu nhà thép(Đ6XD)
Đố án kiến trúc(Đ6XD)
Đồ án nhà kết cấu bê tông cốt thép(Đ6XD)
Đồ án tổ chức thi công(Đ6XD)
Động lực học công trình(Đ6XD)
Hệ thống KT trong công trình(Đ6XD)
Hình học họa hình(Đ6TH, Đ6XD)
Kế toán hành chính sự nghiệp(Đ6KT)
Kế toán máy(Đ6KT)
Kế toán thương mại dịch vụ(Đ6KT)
Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế(Đ6QT)
Quản trị chiến lược(Đ6QT)
Thực hành kế toán ngân hàng (Đ6NH)
Thanh toán quốc tế (Đ6NH)
Quản trị ngân hàng thương mại (Đ6NH)
Hệ thống thông tin quản  trị (Đ6TH)
Xử lí tín hiệu số (Đ6TH)
Tính toán di động (Đ6TH)
Lập trình Java (Đ6TH)
 
       
                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO


                                                            (đã ký )

                                                          Phạm Thị Mến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây