THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 14/04/2018)

Thứ sáu - 06/04/2018 21:10
thời khóa biểu
thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU
 (Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 14/04/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
09/4/2018 10/4/2018 11//04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018
Buổi sáng 705 K12A-QTKD.1 5 tiết  Nguyên lý kế toán
( P.705)
Nguyên lý kế toán
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Nghỉ  Tiếng Anh CN: C. Th. Tú 30 YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nguyên Lý Kế Toán : Cô Hồng   
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Hảo  45
Marketing : Dương Yến  30
Soạn Thảo Văn Bản: Cô Phương  30
902 K12A-TH.1 5 tiết  Kỹ thuật lập trình cơ bản 
( P902)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
( P 902)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
( P.902)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
( P.902)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
( P.902)
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: Th. Tùng  60
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương  45
Tiếng Anh CN: Cô Thu  45
Kỹ thuật lập trình cơ bản: Th. Thiện 45
Cấu trúc máy tính : C. Cúc 45
905 K12A - QTDL&LH.1 5 tiết  Nguyên lý kế toán
( P.905)
Nguyên lý kế toán
( P.905)
Nghỉ Kinh tế du lịch
( P.905)
Kinh tế du lịch
( P.905)
Nguyên lý kế toán
( P.905)
Cô Hiền : Tâm lý kinh doanh du lịch  45
Cô Vân Anh : Kinh tế học đại cương  45
Cô Hạnh : Tổng quan du lịch  45
Buổi Chiêù 705 K12A -KT .1 5 tiết  Nguyên lý kế toán
( P.705)
Nguyên lý kế toán
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Thuế, Phí, Lệ Phí
( P.705)
Nghỉ  Tiếng Anh CN: C. Huyền  30
Nguyên Lý Kế Toán : Cô Hồng   
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Nga   45
Marketing : Dương Yến   
Soạn Thảo Văn Bản: Th. Trọng  30
703 K12B - TH.1 5 tiết  Kỹ thuật lập trình cơ bản 
( P 703)
Nghỉ  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
( P.703)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
( P.703)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
( P.703)
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: C. Oanh  60
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương  45
Tiếng Anh CN: Cô Thu  45
Kỹ thuật lập trình cơ bản: Th. Thiện 45
Cấu trúc máy tính : C. Cúc 45
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Tiếng Anh
( Buổi cuối )
13h30
Toán
13h30
Hóa 
13h30
Văn
13h30
13h30
Địa
Vật lý : Th: Hùng  32
Sinh : Cô Phương  16
Văn : Cô Linh   48
Hóa : Cô Hiền  32
Sử : C. Nhung  16
Tin học: C. Phương  32
Tiếng Anh: Th. Tú  48
Địa: C. Như  32
Toán : Cô Phương  64
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan   
Sử : C. Bình   
Địa: Th Tiến   
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang: Website của nhà trường   
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 14/04/2018)
3 Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/04/18 10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18 14/04/18
BUỔI SÁNG  1105 T37QT 5 Tiết Sáng: : Khởi tạo doanh nghiệp ; Khởi sự doanh nghiệp P1105
Chiều:  Cả ngày Kế toán ảo P703
 Học lại:Hệ thống thông tin quản trị  T37QT P1105 Sáng:  Học lại: Quản trị học T37KT + T37QT P1105
Chiều học lại: Chuyên đề 1 T37QT  P1105
Sáng học lại Tổ chức QLHTX P1105
Chiều học lại: Soạn thảo văn bản 
P1105
Sáng: Học lại Tin Văn phòng P1105
Chiều học lại: Tài chính doanh nghiệp P1105
Nghỉ  Quản trị  TH/ Ng T Thanh Minh B YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
703 T37KT 5 Tiết Kế toán ảo/ Ng T Q Hoa 
 
 
703 T38MT  5 Tiết Nghỉ  Thiết kế trang phục 3
 (Chia ca) 
 Xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may  Xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may Thiết kế trang phục 3
 (Chia ca) 
Nghỉ  Xử lý HTSPDM/ T Tuấn 
Toán cao cấp/ Phạm T B Dung 
Thiết kế TP3/  NG B Nhung 
 
 
702 K12B-CNM.1 5Tiết Thiết bị may  Thiết kế trang phục 1 Vẽ kỹ thuật Thiết kế trang phục 1 Thiết kế trang phục 1 Nghỉ  Vật liệu may/ Trịnh Hoa Lý
Vẽ kỹ thuật/ Đào Thị H Giang 
Thiết bị may/ Ng Đức Tuấn 
BUỔI CHIỀU  905 T37ĐT 5Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Chiều: : Sửa báo cáo TTTN  P1105
( Buổi cuối)
 
Thực tập  TN / Đặng V Hiếu 
 
1105 T37TT 5Tiết Nghỉ  Học lại: Tiếng anh chuyên ngành 1,2
P1105
Nghỉ  Học lại: Soạn thảo văn bản 
P1105
Sáng: Học lại Tin Văn phòng P1105 Nghỉ  Hệ QT nội dung CMS/ Vũ T Thương 
 
 
703 T37MT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Sáng : Sửa báo cáo TTTN  P1105
( Buổi cuối)
Hướng dẫn TTTN/ Ng Bích Nhung 
 
 
702 K12A-CNM.1 5 Tiết Thiết bị may
P thực hành
 P901 (Chia ca)
Vật liệu may Vẽ kỹ thuật  Vật liệu may Vẽ kỹ thuật  Nghỉ  Vật liệu may/ Phạm Thu Hiền 
Vẽ kỹ thuật/ Lê Trạch Trưởng
Thiết bị may/ Ng Đức Tuấn 
GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00
Sinh viên xem thời khóa biểu trên bảng tin của nhà trường 
 
THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 14/04/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/04/18 10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18 14/04/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Kế toán TCDN 2 Kế toán TCDN 1 Kế toán TCDN 2 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kế toán TCDN 2/Tạ Thị Kim Chung
Kế toán thuế/Dương T.Minh Thúy
Tài chính tiền tệ/Nguyễn Duy Long
704 T38QT 5 tiết Nghỉ Quản trị chiến lược
Phòng I7 tầng 8
Toán kinh tế
Phòng I7
tầng 8
Quản trị rủi ro Nghỉ Quản trị chất lượng
P.903
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Toán kinh tế/Phạm Thị Chinh
Quản trị chiến lược/Nguyễn T.Tuyết Lan
Quản trị chất lượng/Phạm Thị Chinh
903 K12B-KTĐ.1 5 tiết Điện tử tương tự Điện tử tương tự Linh kiện điện tử Linh kiện điện tử Linh kiện điện tử Nghỉ Kỹ thuật điện/Nguyễn Ngọc Khánh
An toàn điện/Trần Bích Phương
Đo lường điện/Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện tử tương tự/Trương Nhật Tiên
Linh kiện điện tử/Lê Quang Tuân
Truyền động điện/Thầy Hiệp
                     
Buổi chiều 905 T38F1+F2 5 tiết Hóa dược
P.905
Dược liệu
P.703
Hóa dược
P.905
Dược liệu
P.704
Nghỉ Hóa dược
P.905
Hóa dược/Nguyễn T.Xuân Thủy
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương
 
905 T38TT 5 tiết Corel Draw
Phòng máy
Corel Draw
Phòng máy
Nghỉ Đường lối ĐCSVN Lập trình hướng đối tượng Nghỉ ôn thi ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn T.Huyền Thanh
Corel Draw/Nguyễn Thị Tâm
Lập trình hướng ĐT/Bùi Văn Công
Phân tích thiết kế HTUML/
704 T38ĐT 5 tiết Cung cấp điện Lý thuyết điều khiển tự động Lý thuyết điều khiển tự động Nghỉ Kỹ thuật số Nghỉ Lý thuyết ĐK tự động/Phí Hoàng Nhã
Cung cấp điện/Lê Đắc Chí
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
Khí cụ điện/
Thực hành KTS/Phạm Hương Giang
 
903 K12A-KTĐ.1 5 tiết Điện tử tương tự Điện tử tương tự Linh kiện điện tử Linh kiện điện tử Linh kiện điện tử Nghỉ Kỹ thuật điện/Ngô Trường Minh
An toàn điện/Nguyễn Hữu Phương
Đo lường điện/Trần Cảnh Dương
Điện tử tương tự/Trương Nhật Tiên
Linh kiện điện tử/Lê Quang Tuân
Truyền động điện/Thầy Hiệp
903 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 
THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 09/04/2018 đến ngày 14/04/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/04/18 10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18 14/04/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết THI LẠI CÁC MÔN
SINH VIÊN XEM DANH SÁCH CỤ THỂ
TẠI BẢNG TIN NHÀ TRƯỜNG
  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
 
702 Đ6XD 5 tiết Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
1105 Đ6NH 5 tiết  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
         
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
702 Đ6TH 5 tiết Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
                   
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây