THỜI KHÓA BIỂU Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 20/05/2017

Thứ sáu - 12/05/2017 21:24

THỜI KHÓA BIỂU Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 20/05/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 20/05/2017

 
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/05/17 16/05/17 17/05/17 18/05/17 19/05/17 20/05/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Thực hành Hóa phân tích
Cả ngày
Thực hành Hóa dược
Cả ngày
Thực hành Kiểm nghiệm thuốc
Cả ngày
Thực hành Kiểm nghiệm thuốc
Cả ngày
Thực hành Hóa phân tích
Cả ngày
Nghỉ Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương
Dược học cổ truyền/Nguyễn Hồng Vân
 
605 T38KT1 5 tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Tin học VP Vật lý  Cấu trúc dữ liệu  và giải thuật Tin học VP
Thực hành phòng máy
Cấu trúc dữ liệu  và giải thuật Nghỉ Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
 
904 T38F1+F2 5 tiết Giải phẫu sinh lý Giải phẫu sinh lý Tư tưởng Hồ Chí Minh Giải phẫu sinh lý Nghỉ Nghỉ Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Giải phẫu sinh lý/Bùi Văn Thăng
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
Thực hành hóa ĐC/Cô Thắm
TH hóa hữu cơ/Cô Thắm
TH vật lý đại cương/Thầy Hùng
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Đại số tuyến tính Tin học văn phòng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đại số tuyến tính Tin học văn phòng Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Tiếng anh CN 1 Tiếng anh CN 1 Nghỉ ôn thi Tiếng anh CN 1 Nghỉ ôn thi Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương Thị Minh Thúy
902 T38QT 5 tiết  
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/05/17 16/05/17 17/05/17 18/05/17 19/05/17 20/05/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết An toàn lao động   Kỹ năng giao tiếp Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi  Chiều: Thiết bị may P903  Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang 
901 T38MT2   Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Thực hành kỹ thuật số  Nghỉ ôn thi  8h: Thi Thực hành kỹ thuật số  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc
TH vi điều khiển/Trần Đại Lộc
TH kỹ thuật số/Trần Đại Lộc 
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Nghỉ Phân tích thiết kế hệ thống UML Cấu trúc máy tính  Cấu trúc máy tính   Lập trình cơ sở dữ liệu
P máy
( Chia ca)
 Lập trình cơ sở dữ liệu
P903
Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Nghỉ ôn thi  Kế toán thuế Tài chính doanh nghiệp P705  Thị trường chứng khoán  Kế toán thuế Nghỉ ôn thi  Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết Quản trị rủi ro Hệ thống thống tin quản trị  Quản trị rủi ro Quản trị chiến lược  Hệ thống thống tin quản trị  Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Cả ngày: Thực hành công nghệ may 3 Sáng: Thực hành công nghệ may 3
Chiều: Đường lối ĐCSVN 
Nghỉ Quản lý chất lượng trang phục  Nghỉ  Nghỉ ôn thi  Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Máy điện  Nguyên lý
Mác 2
Máy điện  Lý thuyết mạch  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/05/17 16/05/17 17/05/17 18/05/17 19/05/17 20/05/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Sáng Bào chế Nghỉ Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Quản trị tài chính Quản trị tài chính Quản trị sản xuất và tác nghiệp Quản trị sản xuất và tác nghiệp TRẢ NỢ MÔN TỪ NGÀY 19/05/2017 ĐẾN NGÀY 20/05/2017
(Sinh viên xem lịch cụ thể tại bảng tin)
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên
905 Đ6NH 5 tiết Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Nghỉ ôn thi Nghỉ Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/Nguyễn Thị Dung
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
                 
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Lập trình web và TH
Thực hành phòng máy
Lập trình web và TH
Thực hành phòng máy
Lập trình web và TH
Thực hành phòng máy
TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
TH phần cứng MT/Trần Bích Phương
Lập trình web và TH/Hoàng Thanh Tùng
702 Đ6KT 5 tiết Sáng kế toán ngân hàng TM
P.702
Kế toán quản trị Sáng Nghỉ
  ---------
Chiều Kế toán tài chính 3
Sáng Kế toán NH TM P.702
Chiều Kế toán tài chính 3
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kế toán NHTM/Nguyễn Thị Dung
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết Sáng Đồ án
Bê tông cốt thép
Địa chất công trình Sáng Đồ án Kết cấu nhà thép Kinh tế xây dựng Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kết cấu BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Đồ án BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Đồ án KC nhà BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế XD/Nguyễn T.Hương Giang
Kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn
Đồ án kết cấu nhà thép/Tạ Văn Phấn
Kết cấu nhà thép An toàn lao động/Phạm T.Vinh Lanh
Địa chất CT/Bùi Văn Bình
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Sáng Nội khoa chuyên sâu Thực tập tốt nghiệp Chiều Nội khoa chuyên sâu Cả ngày Ngoại khoa chuyên sâu Sáng Nội khoa chuyên sâu Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây