Thời khóa biểu tuấn từ 04/04/2016 đến 09/04/2016

Thứ sáu - 01/04/2016 23:47
THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 09/04/2016
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/04/16 05/04/16 06/04/16 07/04/16 08/04/16 09/04/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết Sáng: Thi Nguyên lý thống kê Chiều: Học bù, KT bù Kinh tế
vi  mô  P902
Sáng: Thi Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Học bù, KT bù: Toán cao cấp P903 Sáng: Thi Toán cao cấp Chiều: Học bù, KT bù: Xác suất
 thống kê
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Kinh tế vi mô/ Nguyễn T Vân Anh
Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
902 T37ĐT 5Tiết Sáng: Thi Kỹ năng giao tiếp Học bù, KT bù: Lý thuyết mạch  Sáng: Thi Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Học bù, KT bù: Vật liệu điện Sáng: Thi Lý thuyết mạch Nghỉ ôn thi Những NLCB Mác 2/ Ng T Hường
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Vật lý/ Dương Vũ Trường
Lý thuyết mạch/ Lê Thanh Hòa
Vật liệu điện/ Vũ Công Hậu
903 T37TT 5 Tiết Sáng: Thi Đại số tuyế tính Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Giải tích  Nghỉ ôn thi Tiếng anh CN1/ Phan T T Bình
Những NLCB Mác2/ Phan T P Thảo
Đại số tuyến tính/ Nguyễn Thị Hằng
Giải tích/ Phạm T Bích  Dung
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Thi Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2  Học bù, KT bù: Hóa học hữu cơ Thi Tiếng anh 2  Nghỉ ôn thi Thi Tư tưởng HCM   Nghỉ ôn thi Tiếng anh 2/ Nguyễn Quang Hiệu
Hóa hữu cơ/  Vũ Minh Thành
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đăng Tuyên
Những NLCB Mác 2 /Phùng V Tôn
903 T37MT 5 Tiết Sáng: Thi Kỹ năng giao tiếp Sáng: Học bù, KT bù: Hóa học đại cương P903 Sáng: Thi Những nguyên lý cơ bản của CN Mác 2 Học bù, KT bù: Toán cao cấp  Sáng: Thi Toán cao cấp Nghỉ ôn thi Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Hóa học/ Bùi Kim Huế
902 T37QT 5Tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù: Pháp luật kinh tế  Nguyên lý Mác 2/Trần Ninh Kiều
Kỹ năng giao tiếp /Đào T Thu Hiền
Toán cao cấp/ Đỗ Thị Hồng
Nguyên lý  TK/ Dương T Q Lan
Pháp luật kinh tế/ Lê Thị Nhàn
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/04/16 05/04/16 06/04/16 07/04/16 08/04/16 09/04/16
  704 Đ6TH 5 Tiết Học bù, KT bù:  Cấu trúc máy tính Sáng: Thi Cấu trúc máy tính Học bù, KT bù:  cơ sở dữ liệu  Sáng: Thi Cơ sở dữ liệu Nghỉ Nghỉ Kỹ thuật số và UD/ Trịnh Thị Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Cơ sở dữ liệu/ Dương T Bình
Cấu trúc máy tính   / Hoàng T Tùng
 
904
Đ6XD
5 Tiết Học bù, KT bù:  Cơ học kết cấu 2 Chiều: Sức bền vật liệu Nghỉ ôn thi Chiều: Cơ học kết cấu 2 Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN 1/Trần Bá Đạt
Sức bền vật liệu 2/ Lê Văn Kiên
Cơ học kết cấu 2/ Ng Văn  Long
 
901 T36TT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Lập trình hướng đối tượng Chiều: Học bù, KT bù: Phân tích thiết kế hệ thống UML  Sáng: Thi Phân tích thiết kế hệ thống UML Chiều:  Học bù, KT bù: Lập trình cơ sở dữ liệu  Sáng: Thi Lập trình cơ sở dữ liệu Vật liệu và LKĐT/Phùng Văn Tân
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Lập trình cơ sở DL/Chu Hải  Hà
Phân tích TKHT.UML/Ng T Hùng
905 T36ĐT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Lập Cung cấp điện Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Lý thuyết điều khiển tự động Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN 2/Phan T Thanh Tâm
Cung cấp điện/ Vũ Công Hậu
Lý thuyết ĐKTĐ/Phí Hoàng Nhã
Thực hành điện tử cơ bản
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết  Học bù, KT bù Lý thuyết tài chính tiền tệ Sáng:Thi Tài chính tiền tệ
Chiều: Học bù, KT bù: Nguyên lý kế toán
Nghỉ ôn thi Sáng:  Thi Nguyên lý kế toán Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN/ Phan T T Tâm
Nguyên lý kế toán/ Ng Thị Dung
Lý thuyết TCTT/ T Hợp
Kinh tế vĩ mô/ Ng T Vân Anh
905 T36QT 5 Tiết Học bù, KT bù: Kế toán TCDN Sáng: Thi Quản trị tài chính Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Kế toán tài chính doanh nghiẹp Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Quản trị
chiến  lược
Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Quản trị TC/ Ng T Hồng Nhung
Quản trị  CL /Trần Ngọc Cường
Kế toán TCDN/Nguyễn Thị Lý
705 T36KT  5 Tiết Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Kế toán HCSN  Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Thống kê doanh nghiệp Nghỉ ôn thi Sáng: Thi Kế toán doanh nghiệp 3 Tổ chức và QL HTX/Bùi Thị Hoa
Kế toán DN3/Nguyễn Thị Dung
Thống kê DN/ Ng T Thanh Minh
Kế toán HCSN/ Ng T Quỳnh Hoa
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
04/04/16 05/04/16 06/04/16 07/04/16 08/04/16 09/04/16
Buổi sáng 903 CTD-K6 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực tập tốt nghiệp
 
 
 
904 D02-K7 5 tiết Học bù, KT bù dược lâm sàng 1 Chiều thi kết thúc môn học Bào chế 1 NGHỈ ÔN THI Chiều thi kết thúc môn học Pháp chế dược NGHỈ ÔN THI Chiều thi kết thúc môn học Dược lâm sàng 1 Tiếng anh CN/Nguyễn Thanh Huyền
Bào chế 1/Bùi Thị Ngoan
Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
Dược lâm sàng 1/Đỗ Thị Hương Lan
 
                     
Buổi chiều 903 KT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Sửa báo cáo lần cuối trước khi in Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/Trịnh Thị Hà
 
 
904 Y03-K7 5 tiết Học bù, KT bù CSSK người lớn bệnh Ngoại khoa Chiều thi kết thúc môn học Chăm sóc người bệnh CSTC NGHỈ ÔN THI Chiều thi kết thúc môn học Chăm sóc SK người bệnh tâm thần NGHỈ ÔN THI Cả ngày  thi kết thúc môn học
(Theo ca)
CSSK người lớn bệnh nội khoa/Phạm T.Nga
CS người bệnh CCCSTC/Nguyễn T.H.Vân
SC SK người bệnh tâm thần/Lê T.P.Thảo
Phục hồi chức năng/Phạm Thị Nga
SCSK người lớn BNK/Nguyễn T.H.Vân
 
903 ĐT-K6 5 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Sửa báo cáo lần cuối trước khi in Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân
Thực tập tốt nghiệp/Từ Thị Xuyến
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây