Thời khoá biểu tuần từ 08/12/2014 đến 13/12/2014

Thứ sáu - 05/12/2014 21:04

Thời khoá biểu tuần từ 08/12/2014 đến 13/12/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 08/12/2014 đến ngày 13/12/2014

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
08/12/14 09/12/14 10/12/14 11/12/14 12/12/14 13/12/14
Buổi sáng 902 Đ6ĐH1 6 Tiết Tin đại cương
P Máy
(Chia ca)
Nghỉ Toán cao cấp Tin đại cương
P Máy
(Chia ca)
Toán cao cấp Nghỉ Tin đại cương/T Đạt YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG CHỨNG MINH THƯ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Toán cao cấp/ Sơn
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết Chiều: Giáo dục thể chất 14h đến 17h Nghỉ Nghỉ Nghỉ Sáng: 7h30 đến 9h30 Giáo dục quốc phòng P903
Chiều: Giáo dục thể chất 14h đến 17h
7h30 đến 9h30 Giáo dục quốc phòng P903 Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Vật lý đại cương Pháp luật Pháp luật Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều   902 HN7Y02 6 Tiết Tư tưởng HCM Hóa học đại cương Tư tưởng HCM Nghỉ ôn thi Hóa học đại cương Tư tưởng HCM Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
Tư tưởng HCM / Phùng Văn Tôn
Hóa học đại cương/ Lê Văn Thụ
Vật lý đại cương/ Nguyễn T. Hằng
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Sáng: 8h - 11h Thi Giáo dục thể chất
(Dưới sân)
Tin đại cương Toán cao cấp Tin đại cương Nghỉ  Nghỉ  Tin học đại cương/T.Bình
Toán cao cấp/Tùng
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh / Phan T.Thanh Tâm
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Đường lối ĐCSVN Toán cao cấp Tiếng anh  Tư tưởng HCM Toán cao cấp Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM / Hà Minh Chi
Toán cao cấp/ Trần Thị  Hương
901 T26KT4 6 Tiết Giáo dục quốc phòng
P903
Nghỉ ôn thi Sáng: Giáo dục quốc phòng
P903
Nghỉ ôn thi Sáng 9h30 đến 11h30 Giáo dục quốc phòng P903 Sáng 9h30 đến 11h30 Giáo dục quốc phòng P903 Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
08/12/14 09/12/14 10/12/14 11/12/14 12/12/14 13/12/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 Kỹ thuật truyền thanh truyền hình Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài NGHỈ ÔN THI Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Thông tin viba VT và HTVT/ YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 KTchuyển mạch tổng đài/Nguyễn T. Phượng
4 Kỹ thuật truyền thanh TH/Nguyễn Đình Việt
5 Kỹ thuật CD, VCD,DVD/
6 Vi xử lý-vi điều khiển/Hoàng Văn Trang
905 KT-K6 1 NGHỈ ÔN THI Toán kinh tế
Chiều
NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Toán kinh tế Quản trị kinh doanh  
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Toán kinh tế/Nguyễn T.Vân Anh
4 Kế toán hành chính sự nghiệp/
QT-K6 5 Quản trị kinh doanh/Lưu Bích Ngọc
6  
 
904 YSĐK-K6 1 NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Bệnh chuyên khoa lẻ NGHỈ ÔN THI Bệnh chuyên khoa lẻ Y học cổ truyền Y học cổ truyền/Nguyễn Tiến Bảo
2 Phục hồi chức năng
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Khởi tạo doanh nghiệp/Đào Thị Thu Hiền
6 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 Pháp chế dược NGHỈ ÔN THI Pháp chế dược NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Dược lâm sàng Tổ chức quản lý dược/
2 Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
3 Quản lý tồn trữ thuốc/
4 Marketing dược/Nguyễn huy Hảo
5 Quản trị kinh doanh dược/Lưu Bích Ngọc
6 Dược lâm sàng /Đỗ Thị Hương Lan
905 KT2 1 NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3 Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thị Lan Anh
4 Phân tích và lập dự án đầu tư/Trần T.Thu Hương
5  
6  
                     
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
08/12/14 09/12/14 10/12/14 11/12/14 12/12/14 13/12/14 14/12/14
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Quản trị học Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Nghỉ Kỹ thuật điện tử Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Học bù, Kt bù Thông tin số và truyền số liệu P901 Học bù, Kt bù Kỹ thuật truyền hình P905 Học bù, Kt bù Hệ thống tin quang P905 Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật VideoCD-VCD/ Nguyễn.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây