Thời khóa biểu tuần từ 09/05/2016 đến 14/05/2016

Thứ sáu - 06/05/2016 21:11

Thời khóa biểu tuần từ 09/05/2016 đến 14/05/2016

THỜI KHÓA BIỂU 
Từ ngày 09/05/2016 đến ngày 14/05/2016

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/05/16 10/05/16 11/05/16 12/05/16 13/05/16 14/05/16
Buổi sáng  705 T37KT 5 Tiết Sáng: Tiếng anh CN 1
Chiều: Thi Nguyên lý thống kê
Sáng: Pháp luật kinh tế
Chiều: Thi Nguyên lý Mác 2 
Sáng: Soạn thảo văn bản
Chiều: Thi Xác suất thống kê
Sáng: Kỹ năng giao tiếp
Chiều: Thi Kinh tế vi mô 
Sáng : Pháp luật kinh tế
Chiều: Toán cao cấp 
Cả ngày: Nguyên lý kế toán P902 Kỹ năng giao tiếp / Trương V Hiến  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Khoa học Đào tạo và Quản lý sinh viên - Tầng 9 nhà B
Pháp luật  KT / Lê T Hương Giang
Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Nguyên lý KT/ Lưu Đức Mạnh
Tiếng anh CN 1/ C Dương
902 T37ĐT 5Tiết Chiều: Thi Lý thuyết mạch Chiều: Thi Nguyên lý Mác 2 Chiều: Thi Vật lý  Chiều: Thi Lý Kỹ năng giao tiếp Chiều: Thi Vật liệu điện Máy điện
P 903
Máy điện/Trần Xuân Tình
Hàm phức/  Nguyễn Thúc Tráng
Tư tưởng HCM/ Nguyễn Đ Tuyên
Toán cao cấp/ Phạm T Bích Dung
Tiếng anh CN 1/ Ngô Thị Sâm
903 T37TT 5 Tiết Chiều: Thi Đại số tuyến tính Chiều: Thi Nguyên lý Mác 2 Chiều: Thi Giải tích Chiều: Thi Tiếng anh chuyên
ngành 1
Kỹ năng giao tiếp Tin học văn phòng
P máy
Kỹ năng giao tiếp/Đào Thị Thu Hiền
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
Tư tưởng HCM/ Phạm T Hoa Sinh
Toán rời rạc/ Nguyễn Thúc Tráng
Tin học văn phòng/  Hoàng T Tùng
Buổi chiều 901 T37F1 + F2 5 Tiết Sáng:Thi Tư tưởng HCM 
Chiều: Vi sinh kí sinh
Sáng:Thi Hóa hữu cơ 
Chiều: Giải phẫu sinh lý
Sáng:Thi Nguyên lý Mác 2
Chiều: Sinh học và di truyền 
Sáng:Thi  Tiếng anh 2
Chiều: Kỹ năng mềm
Vi sinh ký sinh
Giải phẫu sinh lý P904
Sinh học và di truyền/ Ng. T Hương
Kỹ năng mềm/ Đào T Thu Hiền
Giải phẫu sinh lý/ Ng Thị H Giang
Vi sinh ký sinh/ Phan Thị Thành
903 T37MT 5 Tiết Chiều: :Thi Hóa học đại cương  Chiều: :Thi Nguyên lý Mác 2 Chiều: :Thi Vật lý  Chiều: :Thi Kỹ năng
giao tiếp 
Chiều: :Thi Toán cao cấp  An toàn
 lao động
Vật liệu may/Phạm Thu Hiền
Thiết bị may/Uông T Thanh Yến
Vẽ kỹ thuật/ Nguyễn Thúc Tráng
An toàn LĐ/ Lê T Như Quyên
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
902 T37QT 5Tiết Sáng:Thi Pháp luật
kinh tế
Chiều: Nguyên lý
kế toán 
Sáng:Thi Nguyên lý Mác 2
Chiều: Kinh tế vi mô
Sáng:Thi Nguyên lý thóng kê
Chiều: Tiếng anh CN 1
Sáng:Thi Toán cao cấp
Chiều: Kinh tế vi mô
Soạn thảo văn bản Nguyên lý kế toán P901 Xác suất thống kê/ Đỗ Thị Hồng
Soạn thảo văn bản/ Hoàng T Minh
Kinh tế vi mô/ Bùi Thị Hoa
Nguyên lý KT/ Nguyễn Thị Dung
Tiếng anh CN 1/ Tô Hồng Tâm
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/05/16 10/05/16 11/05/16 12/05/16 13/05/16 14/05/16
Buổi sáng  704 Đ6TH 5 Tiết Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Toán rời rạc/ Bùi Thị Hồng YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Mạng máy tính/ Phạm Thị Phượng
LT hướng ĐT / Trần Xuân Thanh
 
904
Đ6XD
5 Tiết Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm thực tế Tiếng anh CN 1/Trần Bá Đạt
BTCĐ cao và BT/ Phạm T.V.Lanh
Cơ học cơ sở 2/ Nguyễn Việt Hà
Các PP số trong CKC/ Ng.V . Long
901 T36TT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Thi: Lập trình hướng đối tượng Thi: Phân tích thiết kế hệ thống  Corel  Draw
P máy
Cấu trúc máy tính P904
Lập trình trên Widows
P máy
Tối ưu hóa/ Phạm  T Bích Dung
Cấu trúc máy tính / Đặng Kim Hưng
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền
Lập trình trên Widows/Chu Hải Hà
905 T36ĐT 5 Tiết Thi: Tiếng anh CN 2 Thi: Lập trình hướng đối tượng Thi: Lý thuyết điều khiển tự động Thi Kỹ thuật  vi điều khiển Thực hành Kỹ thuật  vi điều khiển Nghỉ Kỹ thuật số/
Thực hành KT số/
Kỹ thuật vi điều khiển/
Thực hành vi điều khiển/
Buổi chiều   704 Đ6KT+
Đ6NH + Đ6QT
5 Tiết Sáng: Thi Kinh tế vi mô Sáng: Thi Nguyên lý kế toán Sáng: Thi Lý thuyết tài chính tiền tệ Tiếng anh CN
P705
Sáng: Marketing căn bản P704 Pháp luật kinh tế
P903
Tiếng anh CN/ Phan T T Tâm
Pháp luật kinh tế/ Ng T Vân Anh
Lý thuyết kiểm toán/ Ng T Dung
Marketing/ Phạm Thị Lý
905 T36QT 5 Tiết Sáng: Thi Tổ chức và quản lý HTX  Sáng: Thi Quản trị tài chính Sáng: Thi Kế toán tài chính doanh nghiệp Khoa học
 quản lý 
Quản trị rủi ro Thống kê kinh doanh Tài chính DN/ Trương T Vân
Quản trị rủi ro/Ng T Hồng Nhung
Thống kê KD/ Nguyễn T T Minh
Khoa học QL/ Trần Ngọc Cường
Hệ thống  TTQT/  Ng T Hường
705 T36KT  5 Tiết Sáng: Thi Kế toán hành chính sự nghiệp  Sáng: Thi Thống kê doanh nghiệp  Sáng: Thi Kế toán DN 3 Nghỉ Nghỉ Kế toán thuế/ Dương T Minh Thúy
Thị trường CK/  Dương T Q  Lan
Tài chính tiền tệ/ Ng T Vân Anh
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/05/16 10/05/16 11/05/16 12/05/16 13/05/16 14/05/16
Buổi sáng 903 CTD-K6 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Những nguyên lý CBCN Mac 2/Ma Đức Hân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực tập tốt nghiệp
 
 
901 ĐT-K6 5 tiết Học và ôn thi tốt nghiệp môn cơ sở ngành KT chuyển mạch tổng đài Nghỉ Học và ôn thi tốt nghiệp môn cơ sở ngành KT mạch điện tử Học và ôn thi tốt nghiệp môn cơ sở ngành KT chuyển mạch tổng đài Học và ôn thi tốt nghiệp môn cơ sở ngành KT mạch điện tử NGHỈ Kỹ thuật MĐT/Trần Xuân Tình
Kỹ thuật chuyển MTĐ/Phan Thị Thu Hằng
Kỹ thuật truyền thanh, TH/Lê Thanh Hòa
 
904 KT-K6 5 tiết Học và ôn thi tốt nghiệp môn Thực hành sổ sách NGHỈ Học và ôn thi tốt nghiệp môn Thực hành sổ sách NGHỈ NGHỈ Học và ôn thi tốt nghiệp môn Thực hành sổ sách Thực hành sổ sách/Nguyễn Văn Kết
 
 
                     
Buổi chiều 904 D02-K7 5 tiết Thi lại Bào chế 1
Xem DS tại bảng tin
Thi lại Tiếng anh CN
Xem DS tại bảng tin
Thi lại Pháp chế dược
Xem DS tại bảng tin
Thi lại Dược lâm sàng 1
Xem DS tại bảng tin
Thi lại Quản lý và tồn trữ thuốc
Xem DS tại bảng tin
NGHỈ Hóa dược 2/Nguyễn Thị Thắm
Y đức/Nguyễn Thị Hồng Vân
Dược lâm sàng 2/Phạm Đức Thịnh
 
904 Y03-K7 5 tiết NGHỈ CHỜ LỊCH THỰC HÀNH NGHỈ CHỜ LỊCH THỰC HÀNH NGHỈ CHỜ LỊCH THỰC HÀNH NGHỈ CHỜ LỊCH THỰC HÀNH NGHỈ CHỜ LỊCH THỰC HÀNH NGHỈ CHỜ LỊCH THỰC HÀNH CSSK người lớn bệnh nội khoa
CS người bệnh CCCSTC
SC SK người bệnh tâm thần
Phục hồi chức năng
SCSK người lớn BNK
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây