Thời khóa biểu tuần từ 15/12/2014 đến 20/12/2014

Thứ sáu - 12/12/2014 07:18

Thời khóa biểu tuần từ 15/12/2014 đến 20/12/2014

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 20/12/2014

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/12/14 16/12/14 17/12/14 18/12/14 19/12/14 20/12/14
Buổi sáng 902 Đ6ĐH1 6 Tiết Chiều: Toán cao cấp
P903
Nghỉ ôn thi Toán cao cấp Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tin đại cương/T Đạt YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG CHỨNG MINH THƯ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Toán cao cấp/ Sơn
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
Tiếng anh/ Hoàng Đình Ngọc
Pháp luật/Nguyễn T. Ngọc Linh
Nguyên lý Mác/ Đỗ T.T. Loan
Đường lối ĐCSVN/ Lương .T.Tiên
903 T26KT3 6 Tiết 7h30 đến 9h30 Giáo dục quốc phòng P903 7h30 đến 9h30 Giáo dục quốc phòng (Dưới sân) 7h30 đến 9h30 Giáo dục quốc phòng (Dưới sân) 7h30 đến 9h30 Giáo dục quốc phòng (Dưới sân) 7h30 đến 9h30 Giáo dục quốc phòng (Dưới sân) 7h30 đến 9h30 Giáo dục quốc phòng P903 Những NLCB Mác1/Phùng .V.Tôn 
Pháp luật/ Lưu Thị Tuyết
Tiếng anh/ Phan T.Thanh Tâm
Tin đại cương/ Nguyễn Thị Nga
Giáo dục thể chất/Hoàng Đức Anh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong
1102 Đ6ĐH4 6 Tiết Pháp luật Toán cao cấp Nghỉ Vật lý đại cương Pháp luật Pháp luật Tiếng anh/ Nguyễn Thu Hà
Pháp luật/ Vũ Đình Thơ
Nguyên lý Mác/ T Trung
Tiếng anh/ Lê Thị Thu Hà
Buổi chiều   902 HN7Y02 6 Tiết Tư tưởng HCM Hóa học đại cương Tư tưởng HCM  Học bù, kt bù Vật lý đại cương
P901
Hóa học đại cương  Học bù, kt bù  Sinh học và di truyền
P901
Sinh học và di truyền/ Ng.T.Hương
Tư tưởng HCM / Phùng Văn Tôn
Hóa học đại cương/ Lê Văn Thụ
Vật lý đại cương/ Nguyễn T. Hằng
903 Đ6ĐH2 6 Tiết Nghỉ ôn thi Tin đại cương
PMáy(Chia ca)
Toán cao cấp Tin đại cương Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tin học đại cương/T.Bình
Toán cao cấp/Tùng
Những NLCB Mác/ Phùng V Tôn
Giáo dục thể chất/Vũ Công Tuyên
1103 Đ6ĐH5 6 Tiết Đường lối ĐCSVN Toán cao cấp Tiếng anh  Tư tưởng HCM Toán cao cấp Tư tưởng HCM Tư tưởng HCM / Hà Minh Chi
Toán cao cấp/ Trần Thị  Hương
901 T26KT4 6 Tiết Sáng 9h30 đến 11h30 Giáo dục quốc phòng P903 Sáng 9h30 đến 11h30 Giáo dục quốc phòng (Dưới sân) Sáng 9h30 đến 11h30 Giáo dục quốc phòng (Dưới sân) Sáng 9h30 đến 11h30 Giáo dục quốc phòng (Dưới sân) Sáng 9h30 đến 11h30 Giáo dục quốc phòng (Dưới sân) Sáng 9h30 đến 11h30 Giáo dục quốc phòng P903 Pháp luật/ Lê Thị Thắm
Tiếng anh / Nguyễn Thị Mai
Tin đại cương/  Trần Thị Hiền
Giáo dục thể chất/Hoàng ĐAnh
Giáo dục QP/ Nguyễn H. Phong

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/12/14 16/12/14 17/12/14 18/12/14 19/12/14 20/12/14
Buổi sáng 901 ĐT-K6 1 THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ ÔN THI Thông tin viba VT và HTVT/ YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
2 Thực hành ĐTCB nâng cao
3 KTchuyển mạch tổng đài/Nguyễn T. Phượng
4 Kỹ thuật truyền thanh TH/Nguyễn Đình Việt
5 Kỹ thuật CD, VCD,DVD/
6 Vi xử lý-vi điều khiển/Hoàng Văn Trang
905 KT-K6 1 THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ ÔN THI THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ ÔN THI THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ ÔN THI  
2 Phân tích hoạt động kinh doanh/Từ Thị Xuyến
3 Toán kinh tế/Nguyễn T.Vân Anh
4 Kế toán hành chính sự nghiệp/
QT-K6 5 Quản trị kinh doanh/Lưu Bích Ngọc
6  
 
904 YSĐK-K6 1 THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ ÔN THI Y học cổ truyền/Nguyễn Tiến Bảo
2 Phục hồi chức năng
3 Bệnh truyền nhiễm XH/Nguyễn Tiến Bảo
4 Vệ sinh phòng bệnh/Nguyễn Thị Hương
5 Khởi tạo doanh nghiệp/Đào Thị Thu Hiền
6 Bệnh chuyên khoa lẻ/Vũ Thị Thơ
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ ÔN THI Tổ chức quản lý dược/
2 Pháp chế dược/Nguyễn Thị Giang
3 Quản lý tồn trữ thuốc/
4 Marketing dược/Nguyễn huy Hảo
5 Quản trị kinh doanh dược/Lưu Bích Ngọc
6 Dược lâm sàng /Đỗ Thị Hương Lan
905 KT2 1 THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC THI KẾT THÚC MÔN HỌC NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI Kiểm toán căn bản/Nguyễn Thị Dung
2 Kế toán hành chính sự nghiệp/Trần T.T.Hà
3 Soạn thảo văn bản/Nguyễn Thị Lan Anh
4 Phân tích và lập dự án đầu tư/Trần T.Thu Hương
5  
6  
                     

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Môn học Ghi chú
15/12/14 16/12/14 17/12/14 18/12/14 19/12/14 20/12/14 21/12/14
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN Marketing Nghỉ Quản trị học Kế toán tài chính Tài chính DN Thống kê DN Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật truyền số liệu Nghỉ Kỹ thuật điện tử Tiếng anh CN Kỹ thuật điện tử Điện tử công suất KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Kết cấu bê tông cốt thép/Vũ Đ.Thơ
An toàn lao động/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Phạm Thị Liên
Tổ chức thi công/ Nguyễn Khải Hoàn
 
 
905 B7ĐT 6 tiết  Sáng: 10h đến 11h Thi Thông tin số và truyền số liệu Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Nghỉ làm
bài tập lớn
Xử lý tín hiệu số/ Nguyễn Duy Đông
Mạng máy tính / Nguyễn Thị Phượng
Kỹ thuật VideoCD-VCD/ Nguyễn.Việt
Thông tin số và T.S.Liệu /Trịnh T. Hà
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt

Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây