Thời khóa biểu tuần từ 20/04/2015 đến 25/04/2015

Thứ sáu - 17/04/2015 03:04

Thời khóa biểu tuần từ 20/04/2015 đến 25/04/2015

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 20/04/2015 đến ngày 25/04/2015
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/04/15 21/04/15 22/04/15 23/04/15 24/04/15 25/04/15
Buổi sáng 902 Đ6XD 5 Tiết Hình họa
P904 
Chiều: Thực hành hóa P901 Chiều: 15h Thi Nguyên lý  Mác 2  Sáng 10h  Thi Toán cao cấp

Chiều 15h Thi Giáo dục thể chất(Dưới sân) 
Sáng: 10h Thi Tiếng anh 2
Chiều: Thực hành hóa P901
Nghỉ Vật lý đại cương/Trần Thị Châm  
Hình họa/ Ng Việt Hà  
Hóa học đại cương/ Lê V Thụ  
Thực hành hóa/ Lê V Thụ  
   
903
Đ6TH
5 Tiết Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
P Máy
 (Chia ca)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu P903
Sáng: Ngôn ngữ lập trình P Máy
Chiều: 15h Thi Nguyên lý  Mác 2
Sáng : 10h Thi Tiếng anh 2  
Ngôn ngữ lập trình  P Máy
Vật lý đại cương/Trần Thị Châm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giải tích/ Phạm Q Toàn
Hệ QTCSDL/Trần T Hùng
Ngôn ngữ lập trình/ T Bình
905 T26TT 5 Tiết Sáng: 10h Thi
Vật lý
Chiều: 13h30 Thi Nguyên lý Mác 2
Sáng: 8h Thi Kỹ năng giao tiếp
Chiều 13h30  Đại số tuyến tính
Sáng 8h Thi Tiếng anh CN 1
Chiều: Tin học văn phòng
P Máy
Tin học văn phòng
P Máy
Toán rời rạc/ Phạm T Bích Dung
Giải tích/  Phạm Q Toàn
Hệ QTCSDL/Trần T Hùng
Tin học VP / Chu Hải Hà
Tư tưởng HCM/Đặng T Hường
901 T26ĐT 5 Tiết Hàm phức
biến đổi
Vật liệu điện Sáng: 8h Thi Kỹ năng giao tiếp
Chiều 13h30  Toán cao cấp

Sáng 8h Thi Máy điện
Chiều:  Truyền động điện P905
  Lý thuyết mạch Vật liệu điện/ Phạm X  Thành
Hàm phức BĐ /Nguyễn Chí Hải
Tư tưởng HCM/Đặng T Hường
Lý thuyết mạch/ Lê T N Hà
Truyền động điện/Ng N Tuấn
904 D02-K7 5 Tiết Hóa học HC- PT định lượng
P905
Bệnh học Sáng: 10h Thi GP sinh lý
Chiều 13h30 Thi Tiếng anh2
Sáng: 8h Thi  Pháp luật
Chiều 13h30 Thi   Vi sinh ký sinh
Sáng 8h Thi Đường lối ĐCSVN Dược lý
P902
Hóa sinh/ Ng T H Vân
Hóa học HC- PT/ Ng M Hà
Thực vật/ Nguyễn T Giang
Bệnh học/ Phùng Thùy  Trang
Dược lý/ Đỗ T Hương Lan
Buổi chiều   903 Đ6KT+
Đ6NH
5 Tiết Nghỉ  Kinh tế
vi mô 
 Chiều: 15h Thi Nguyên lý Mác 2  Sáng 10h  Thi Toán cao cấp
Chiều 15h Thi Giáo dục thể chất(Dưới sân) 
Sáng : 10h Thi Tiếng anh 2
Chiều: Kinh tế
vi mô
Chiều: Nguyên lý thống kê Kinh tế vi mô/ Đỗ T P Thụy
Nguyên lý thống kê/ T Dũng
 
 
905 Đ6QT 5 Tiết Nghỉ Mô hình toán  kinh tế/N TV Anh 
Kinh tế vi mô/ Đỗ T P Thụy
 
 
904 Y03-K7 5 Tiết Quản lý điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Sáng: 10h Thi GP sinh lý
Chiều 13h30 Thi Tiếng anh2
Sáng: 10h Thi GP sinh lý
Chiều 13h30 Thi Tiếng anh2
Sáng 8h Thi Đường lối ĐCSVN Sáng: Dược lý
P902
Chăm sóc SKCĐ/ Phạm T Nga
Điều dưỡng cơ sở/ Vũ Thị Thơ
Quản lý ĐD/ Mai Thúy Mai
Dược lý/ Đỗ T Hương Lan
Hóa sinh/ Ng T H Vân
902 T26KT +T26QT 5 Tiết Kinh tế vi mô Sáng: Nguyên lý kế toán. Chiều: Soạn thảo văn bản Sáng: 8h Thi Nguyên lý thống kê
Chiều 13h30 Thi Mác 2
Sáng:8h Thi Kỹ năng giao tiếp
Chiều Thi 13h30  Luật kinh tế
Sáng: 8h Thi Toán cao cấp
Chiều: Nguyên lý  kế toán
Nguyên lý  kế toán Nguyên lý kế toán/ Lê T  Huyền
Xác suất thống kê/Ng Chí  Hải
Soạn thảo văn bản/ H T Minh
Kinh tế vi mô/  C Tuyết 
                   
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
20/04/15 21/04/15 22/04/15 23/04/15 24/04/15 25/04/15
Buổi sáng 904 YSĐK-K6 1 THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP Thực tập/Phạm Thị Nga YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ
2  
3  
4  
5  
6  
                     
Buổi chiều 904 CTD-K6 1 THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP Sáng: Sửa báo cáo thực tập
P.904
 
2 Thực tập/Phan Thị Tố Như
3  
4  
5  
6  
904 KT-K6 1 THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP Sáng Sửa báo cáo thực tập
P.905
THỰC TẬP  
2 Thực tập/Nguyễn Thị Hồng
3  
4  
5  
6  
904 ĐT-K6 1 THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP Sửa báo cáo thực tập
P.904
THỰC TẬP  
2 Thực tập/Nguyễn Thị Phượng
3  
4  
5  
6  
905 KT2 1 THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP THỰC TẬP Sửa báo cáo thực tập
P905
Thực tập tốt nghiệp/Vũ Thị Bạch Yến
2  
3  
4  
5  
6  
 
Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 chủ nhật Môn học Ghi chú
20/04/15 21/04/15 22/04/15 23/04/15 24/04/15 25/04/15 26/04/15
Buổi sáng 811 TT8HT2 6 tiết Tài chính DN KT doanh nghiệp Nghỉ Thống kê DN Quản trị học Marketing Nghỉ Tài chính DN/ Ng T.Vân Anh YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CMND LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Marketing/ Trần Văn Hùng
Kế toán DN/ Mai Kim Thanh
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
Quản trị học/ Nguyễn T. T. Hiền
Thống kê doanh nghiệp/ V.T.B. Yến
822 ĐT8TM  6 tiết KT truyền số liệu  Điện tử công suất Nghỉ Tiếng anh  CN Kỹ thuật truyền hình Kỹ thuật điện tử Nghỉ KT truyền số liệu Trịnh Thu Hà
Điện tử công suất/Nguyễn  Đông
Tiếng anh  CN/Lê Thị Thu Hà
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn  Trung
Kỹ thuật điện tử/ Bùi Đình Việt
 
Buổi chiều 901 B7XD 6 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập 8h : Sửa báo cáo thực tập tốt nghiệp  Đi thực tập Đi thực tập Phần mềm tin học/ Nguyễn Đ Trung
Điện kỹ thuật/ Nguyễn Đình Trung
Kinh tế xây dựng/  Hoàng T Thanh
 
 
 
905 B7ĐT 6 tiết Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập Đi thực tập 8h : Sửa báo cáo thực tập tốt nghiệp  Đi thực tập Thực tập vi xử lý/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật Audio/  Nguyễn Khắc Chư
Hệ thống thông tin quang/ Đặng Hiếu
Kỹ thuật truyền hình/Nguyễn.Đ.Việt
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây