Thời khóa biểu tuần từ ngày 06/03/2017 đến ngày 11/03/2017

Thứ năm - 02/03/2017 22:25

Thời khóa biểu tuần từ ngày 06/03/2017 đến ngày 11/03/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 11/03/2017

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/03/17 07/03/17 08/03/17 09/03/17 10/03/17 11/03/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Quản lý và tồn trữ thuốc Quản lý và tồn trữ thuốc Nghỉ Quản lý và tồn trữ thuốc Nghỉ Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực vật/Nguyễn Thị Thắm
Bào chế 1/
Dược liệu/
Kiểm nghiệm thuốc/
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
605 T38KT1 5 tiết Toán cao cấp Kinh tế vi mô Toán cao cấp Kinh tế vi mô Những NLCB của CN Mac 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
605 T38QT1 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
902 T38TT 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc
Thực hành
Phòng máy
Lập trình có cấu trúc
Thực hành
phòng máy
Những NLCB của CN Mac 2 Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Vân
Những NLCB của CN Mac 2/Phan T.Phương Thảo
Toán rời rạc/Phạm T.Bích Dung
904 T38F1+F2 5 tiết Hóa hữu cơ Tư tưởng Hồ Chí Minh Thực vật Nghỉ Hóa hữu cơ Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Thực vật/Nguyễn Thị Giang
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Hà
Những NLCB của CN Mac 2/Phùng Văn Tôn
Toán rời rạc/Phạm Quốc Toàn
902 T38KT 5 tiết Toán cao cấp Toán cao cấp Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê nin 2 Kinh tế vi mô Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê nin 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa
902 T38QT 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Thái Thị Tuyết

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/03/17 07/03/17 08/03/17 09/03/17 10/03/17 11/03/17
BUỔI SÁNG 602 T38ĐT1  5 Tiết Vât liệu điện Vật lý Vật lý Kỹ thuật an toàn điện Vật lý Nghỉ Vật liệu điện/  Trần Xuân Tình  
Vật lý/ Dương Vũ Trường  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
KT an toàn điện / Nguyễn Xuân Hòa 
903 T38MT1 + T38MT2 5 Tiết Nguyên lý Mác 2 Vật liệu may Nguyên lý
Mác 2
Hóa học đại cương Vẽ kỹ thuật Nghỉ Vật liệu  may/ C.Ngọc
Hóa học đại cương/ Bùi Thị Huế 
Vẽ kỹ thuật/  Đào T  H Giang  Giang
Nguyên lý Mác  2/ Phan T Thu Thảo
705 T37ĐT  5 Tiết Cung cấp điện  Nghỉ Cung cấp điện  Kỹ thuật vi điều khiển  Cung cấp điện  Kỹ thuật vi điều khiển P903 Kỹ thuật số/ Nguyễn Đình Việt
Cung cấp điện/ Lê T Như  Quyên
Kỹ thuật vi ĐK/ Trần Như Sơn
703 T37TT 5 Tiết Lập trình hướng dối tượng   Lập trình trên Window
 ( Phòng máy chia ca)
Lập trình trên Window  Tối ưu hóa Vật liệu và linh kiện
 điện tử
Lập trình hướng dối tượng P máy
 ( Chia ca) 
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Vật liệu và LKĐT/ Đặng V Hiếu 
Lập trình trên Window/ Trần Thị Huê
Tối ưu hóa/ Nguyễn Thị Huyền 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp3 Nghỉ Thống kê kinh doanh  Kế toán tài chính doanh nghiệp3 Kế toán tài chính doanh nghiệp3
Tổ chức và quản lý HTX  P903
Kế toán TCDN3/ Ng T Quỳnh  Hoa 
Thống kê KD/ Nguyễn T Ngọc Hoa
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn Thị Hà
904 T37QT 5 Tiết Quản trị sản xuất  Kế toán tài chính doanh nghiệp Kế toán tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính  Quản trị tài chính  Quản trị tài chính/ Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/ Nguyễn T Q Hoa
Quản trị XS/ Nguyễn T Hồng Nhung
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn T Hà
703 T37MT 5Tiết Nghỉ Thiết kế trang phục 3 Thực hành công nghệ may2
 (Chia ca)
Thiết kế trang phục 3 Thực hành công nghệ may2
 (Chia ca)
Thực hành công nghệ may2
 (Chia ca)
Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh
Thiết kế TP 3/ Nguyễn Đức Tuấn 
TH công nghệ may 2/ Ng  B Nhung
903 T38ĐT 5Tiết Nghỉ ôn thi Vật liệu điện  Nghỉ ôn thi Vật liệu điện  Kỹ thuật an toàn điện Nghỉ ôn thi Toán cao cấp/ Phạm T B Dung
Vật liệu điện/ Triệu Xuân Hải
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
KT an toàn điện / Hoàng Văn Trang

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/03/17 07/03/17 08/03/17 09/03/17 10/03/17 11/03/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Quản trị doanh nghiệp Quản trị chất lượng Kiểm toán báo cáo tài chính Quản trị kinh doanh thương mại Quản trị nguồn nhân lực Nghỉ Quản trị doanh nghiệp/Cao T. Phương Thủy
QT nguồn nhân lực/Hà Văn Thủy
Quản trị chất lượng/Đào Thị Thu Hiền
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
905 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Phân tích HĐKD NHTM Kiểm toán báo cáo tài chính
P.704
HTNH và các TCTD Tài chính công Phân tích HĐKD NHTM
P.902
Tài chính công/Nguyễn Đăng Hợp
Phân tích HĐKD NHTM/Nguyễn Hải Linh
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/Nguyễn Hải Linh
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Linh kiện điện tử Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật đa phương tiện Kỹ thuật điều khiển tự động Đạo đức và an ninh máy tính Kỹ thuật đa phương tiện
P.902
Đạo đức và an ninh MT/Vũ T.Thu Hà
TH Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
Linh kiện điện tử/Triệu Xuân Hải
Kỹ thuật đo lường/Nguyễn Công Nam
Kỹ thuật ĐK tự động/Vũ Văn Chiến
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
 
702 Đ6KT 5 tiết Kế toán quản trị Thực hành kế toán 1 Sáng Kiểm toán BCTC P.704 Kế toán quản trị Kế toán tài chính 3 Nghỉ Thực hành kế toán 1/Nguyễn Thị Dung
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
 
905 Đ6XD 5 tiết Phân tích kết cấu Kết cấu bê tông cốt thép Phân tích kết cấu Thực tập trắc địa Kết cấu bê tông cốt thép Sáng Phân tích kết cấu
P.904
Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kết cấu BTCT/Nguyễn Văn Hiền
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
TT trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
Kết cấu nhà BTCT/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Cả ngày ĐD người bệnh da liễu
P.905
ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
06/03/17 07/03/17 08/03/17 09/03/17 10/03/17 11/03/17
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Chiều 06/03/2017: Tiếng anh chuyên ngành 1, 2; Tiếng anh cơ bản  P703
( 704,705)
Đi thực tập  Chiều 11/03/2017: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 1, 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối ĐCSVN, Pháp luật P904
( 902,903,905)
  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
Thực tập tốt nghiệp/ Nguyễn Q Hoa
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Chiều 06/03/2017: Tiếng anh chuyên ngành 1, 2; Tiếng anh cơ bản  P703
( 904,905)
Chiều 08/03/2017: Cung cấp điện; Kỹ thuật an toàn điện, Lý thuyết điều khiển tự động; Thực hành kỹ thuật số; Thực hành vi điều khiển  P703 ( 904,905,903,901) Chiều 11/03/2017: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 1, 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối ĐCSVN, Pháp luật P904
( 902,903,905)
Thực tập tốt nghiệp/ Ng T Thành 
 
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Chiều 06/03/2017: Tiếng anh chuyên ngành 1, 2; Tiếng anh cơ bản  P703
( 704,705)
Đi thực tập Chiều 11/03/2017: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 1, 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối ĐCSVN, Pháp luật P904
( 902,903,905)
 
 
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
 
705 T36TT 5 Tiết Chiều 06/03/2017: Tiếng anh chuyên ngành 1, 2; Tiếng anh cơ bản  P703
( 902,903)
Sáng 08/03/2017: Phân tích thiết kế hệ thống UML, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Lập trình có cấu trúc, Cấu trúc máy tính P703
( 704,705,702)
Chiều 11/03/2017: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 1, 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối ĐCSVN, Pháp luật P904
( 902,903,905)
 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 
 
 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây