Thời khóa biểu tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017

Thứ sáu - 06/01/2017 21:27

Thời khóa biểu tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/01/17 10/01/17 11/01/17 12/01/17 13/01/17 14/01/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Hóa dược Nghỉ Hóa dược Thưc vật Nghỉ Nghỉ Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực vật/Nguyễn Thị Thắm
Bào chế 1/Hồ Trung Chiến
605 T38KT1 5 tiết Xác suất và thống kê toán Kinh tế vi mô Xác suất và thống kê toán Kinh tế vi mô Những NLCB của CN Mac Lê nin 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
605 T38QT1 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
902 T38TT 5 tiết  Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Toán rời rạc Nghỉ Lập trình có cấu trúc Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Vân
Những NLCB của CN Mac 2/Phan T.Phương Thảo
Toán rời rạc/Phạm T.Bích Dung
904 T38F1+F2 5 tiết Vật lý đại cương Những nguyên lý CB của CN Mac 2 Nghỉ Những nguyên lý CB của CN Mac 2 Tiếng anh 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
Thực vật/Nguyễn Thị Giang
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Hà
Những NLCB của CN Mac 2/Phùng Văn Tôn
Toán rời rạc/Phạm Quốc Toàn
902 T38KT 5 tiết Xác suất và thống kê toán Kinh tế vi mô Xác suất và thống kê toán Nghỉ Những NLCB của CN Mac Lê nin 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa
902 T38QT 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/01/17 10/01/17 11/01/17 12/01/17 13/01/17 14/01/17
BUỔI SÁNG 602 T38ĐT1  5 Tiết Kỹ thuật an toàn điện Vật lý Vât liệu điện Kỹ thuật an toàn điện Vật lý Nghỉ  Vật liệu điện/  Trần Xuân Tình  
Vật lý/ Dương Vũ Trường  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
KT an toàn điện / Nguyễn Xuân Hòa 
903 T38MT1 + T38MT2 5 Tiết Nguyên lý Mác 2 Vật liệu may Nguyên lý Mác 2 Hóa học đại cương Vẽ kỹ thuật Nghỉ  Vật liệu  may/ C.Ngọc
Hóa học đại cương/ Bùi Thị Huế 
Vẽ kỹ thuật/  Đào T  H Giang  Giang
Nguyên lý Mác  2/ Phan T Thu Thảo
705 T37ĐT  5 Tiết Nghỉ Kỹ thuật số Cung cấp điện Kỹ thuật vi  điều khiển  Kỹ thuật số Kỹ thuật vi  điều khiển
P 903 
Kỹ thuật số/ Nguyễn Đình Việt
Cung cấp điện/ Lê T Như  Quyên
Kỹ thuật vi ĐK/ Trần Như Sơn
703 T37TT 5 Tiết Vật liệu và linh kiện
điện tử
Lập trình trên Window Lập trình hướng đối tượng  Tối ưu hóa Nghỉ Nghỉ  Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Vật liệu và LKĐT/ Đặng V Hiếu 
Lập trình trên Window/ Trần Thị Huê
Tối ưu hóa/ Nguyễn Thị Huyền 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Thống kê kinh doanh  Tổ chức và quản lý HTX P 705 Thống kê kinh doanh  Nghỉ Nghỉ Nghỉ  Kế toán TCDN3/ Nguyễn Thị Lý
Thống kê KD/ Nguyễn T Ngọc Hoa
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn Thị Hà
904 T37QT 5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp Kế toán tài chính doanh nghiệp Quản trị sản xuất  Nghỉ  Quản trị tài chính/ Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/ Nguyễn T Q Hoa
Quản trị XS/ Nguyễn T Hồng Nhung
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn T Hà
703 T37MT 5Tiết Nghỉ Thiết kế trang phục 3  Thực hành công nghệ may 2 Mỹ thuật trang phục Thiết kế trang phục 3  Thực hành công nghệ may 2
 (Chia ca)
Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh
Thiết kế TP 3/ Nguyễn Đức Tuấn 
TH công nghệ may 2/ Ng  B Nhung
903 T38ĐT 5Tiết Kỹ thuật an toàn điện Toán cao cấp  Vật lý  Nghỉ Vật liệu điện Nghỉ  Toán cao cấp/ Phạm T B Dung
Vật liệu điện/ Triệu Xuân Hải
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
KT an toàn điện / Hoàng Văn Trang

Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/01/17 10/01/17 11/01/17 12/01/17 13/01/17 14/01/17
T36KT  5 Tiết Nghỉ  Sáng: Tin học kế toán phòng
 P máy
Chiều: Thực hành kế toán P904
Tin học kế toán phòng máy Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tin học KT/ Nguyễn Thị Hồng  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực hành KTTCDN/ Ng T Q Hoa
Khởi sự DN/ Dương T Q Lan
Thực tập tốt nghiệp
 
T36ĐT 5 Tiết Nghỉ  Nghi Nghỉ  Chiều:
 Đồ án môn học P905
Nghỉ  Chiều:
 Đồ án môn học P903
Thực tập tốt nghiệp/ Dương Q Huy
Đồ án môn học/ Phùng Văn Tân
 
                 
T36QT 5 Tiết Tâm lý học QTKD  Tâm lý học QTKD 
Quản trị dự án đầu tư
Nghỉ ôn thi Sáng: Chuyên đề 2
P.703
Nghỉ ôn thi Quản trị dự án  ĐT/  Dương T Q Lan
Tâm lý học QTKD/ ĐàoT Thu Hiền 
Quản trị Marketing/ Bùi Hoa/ T Minh 
Chuyên đề  2/ Ng T Tuyết Lan
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
T36TT 5 Tiết Sáng: Phần mềm nguồn mở P máy Lập trình PHP
 P máy 
Nghỉ ôn thi Phần mềm nguồn mở P904 Sáng: Quản trị mạng P704 Nghỉ ôn thi Phần Mềm NM/ Chu Hải Hà
Auto Cad  / Vũ T Thu Hiền 
Lập trình PHP/ Trần Tuấn Việt 
Quản trị mạng/ Đặng Kim Hưng 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
09/01/17 10/01/17 11/01/17 12/01/17 13/01/17 14/01/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tại nhà thuốc Thực tập tại nhà thuốc Thực tập tại nhà thuốc Thực tập tại nhà thuốc Thực tập tại nhà thuốc Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
905 Đ6QT 5 tiết Marketing thương mại Marketing thương mại Nghỉ Marketing thương mại Nghỉ Nghỉ Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Quản trị doanh nghiệp/Phạm Thị Lý
 
905 Đ6NH 5 tiết Tài chính công Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Tài chính công/Nguyễn Đăng Hợp
 
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Linh kiện điện tử Đạo đức và an ninh máy tính Kỹ thuật ĐK tự động Nghỉ Kỹ thuật đo lường Kỹ thuật ĐK tự động
P.902
Đạo đức và an ninh MT/Vũ T.Thu Hà
TH Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
Linh kiện điện tử/Triệu Xuân Hải
Kỹ thuật đo lường/Nguyễn Công Nam
Kỹ thuật ĐK tự động/Vũ Văn Chiến
 
702 Đ6KT 5 tiết Thuế và kế toán thuế Kế toán tài chính 2 Nghỉ Kế toán tài chính 2 Thuế và kế toán thuế Nghỉ Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
Thực hành kế toán 1/Nguyễn Thị Dung
Kế toán tài chính 2/Nguyễn Thị Lương
 
905 Đ6XD 5 tiết Cơ học lý thuyết
P.703
Nghỉ Trắc địa
P.702
Cơ học lý thuyết
P.704
Kiến trúc dân dụng và công nghiệp
P.905
Trắc địa
P.904
Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Cơ học lý thuyết/Hoàng Quyết Chiến
Kiến trúc dân dụng và CN/Hà
Trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
TT trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
Vật liệu xây dựng/Hà
Kinh tế xây dựng/Hiếu
905 Y03-K7 5 tiết Nghỉ Tập trung tại bệnh viện Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Sáng ĐD người bệnh răng hàm mặt
P.905
Chiều ĐD người bệnh lao
ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây