Thời khóa biểu tuần từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/04/2017

Thứ sáu - 07/04/2017 05:10

Thời khóa biểu tuần từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/04/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/04/2017
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/04/17 11/04/17 12/04/17 13/04/17 14/04/17 15/04/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Kiểm nghiệm thuốc Kiểm nghiệm thuốc Nghỉ Bào chế 1 Kiểm nghiệm thuốc Bào chế 1 Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương
 
 
 
605 T38KT1 5 tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Tin học
văn phòng
Vật lý Đại số tuyến tính Chiều
Tin học
văn phòng
Thực hành phòng máy
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nghỉ Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
 
904 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Giải phẫu sinh lý Tư tưởng HCM Vi sinh ký sinh trùng Giải phẫu sinh lý Nghỉ Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Giải phẫu sinh lý/Bùi Văn Thăng
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Đại số tuyến tính Vật lý Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tin học
văn phòng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Ngô Thị Hồng
 
902 T38QT 5 tiết  
 
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/04/17 11/04/17 12/04/17 13/04/17 14/04/17 15/04/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết
Chiều: Thiết bị may  
P903
An toàn lao động  Chiều: Thiết bị may P901 Sáng: Kỹ năng
giao tiếp
Chiều: Thiết bị may (T38MT2)
Chiều: Thiết bị may T38MT1
( P901)
Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang 
901 T38MT2   Nghỉ Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Thực hành điện tử cơ bản Thực hành điện tử cơ bản Thực hành kỹ thuật số  Thực hành kỹ thuật số  Lý thuyết điều khiển tự động  Nghỉ TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc
TH vi điều khiển/
TH kỹ thuật số/Trần Đại Lộc 
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Lập trình cơ sở dữ liệu P máy ( Chia ca) Phân tích thiết kế hệ thống UML   Nghỉ Cấu trúc máy tính  Corel Daw
P máy
( Chia ca)
Corel Daw
P máy
( Chia ca)
Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Nghỉ Kế toán thuế  Nghỉ Thị trường chứng khoán  Tài chính tiền tệ  Nghỉ Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết Quản trị
rủi ro
nghỉ nghỉ Quản trị chiến lược  Hệ thống thông tin quản trị  P903 Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Nghỉ  Cả ngày: Thực hành công nghệ may 3 Sáng: Thực hành công nghệ may 3 Đường lối ĐCSVN  Nghỉ Nghỉ Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Nguyên lý Mác 2 
P703
Nguyên lý Mác 2  Máy điện  Lý thuyết mạch  Máy điện  Nghỉ Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/04/17 11/04/17 12/04/17 13/04/17 14/04/17 15/04/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Quản trị tài chính Quản trị tài chính Kiểm toán BCTC
P.704
ChiềuQuản trị sản xuất và tác nghiệp Sáng Kinh tế lượng P.702 Quản trị
kinh doanh thương mại
P.904
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên
905 Đ6NH 5 tiết Hệ thống NH và các TCTD Nghỉ Kiểm toán BCTC
P.704
Nghỉ Sáng Kinh tế lượng P.702 Nghỉ Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng TH lập trình hướng đối tượng
Phòng máy
Lập trình web và TH Nghỉ Kỹ thuật đa phương tiện Kỹ thuật truyền số liệu TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
TH phần cứng MT/Hoàng Thanh Tùng
Lập trình web và TH/Hoàng Thanh Tùng
702 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 3 Thực hành KT 2 Sáng Kiểm toán và BCTC P.704
Chiều Kế toán quản trị
Thực hành
 KT 2
Sáng Kinh tế lượng P.702 Sáng Kế toán TC 3
P.903
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Phân tích kết cấu Cơ sở qui hoạch kiến trúc Phân tích kết cấu Kết cấu bê tông cốt thép An toàn lao động
P.904
Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kết cấu BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Đồ án BTCT/Nguyễn Thanh Hà
An toàn lao động/Phạm T.Vinh Lanh
Địa chất CT/Nguyễn Giang Nam
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
10/04/17 11/04/17 12/04/17 13/04/17 14/04/17 15/04/17
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Sáng: Sửa báo cáo TTTN
P 903
Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Sáng 13/04: Tin học kế toán; Kế toán máy; Kế toán quản trị; Kiểm toán căn bản
P 705
Thực tập tốt nghiệp Thi các môn học lại từ ngày 15-21/04/2017 sinh viên xem cụ thể tại bảng tin của trường   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
Thực tập tốt nghiệp/ Nguyễn Q Hoa
 
 
904 T36QT 5 Tiết Sáng: Sửa báo cáo TTTN
P 705
Chiều 11/04: Quản trị Marketing; Quản trị nhân lực; Quản trị sản xuất; Quản trị dự án đầu tư; Quản trị xuất nhập khẩu;Thực hành kỹ năng giao tiếp  P703 Sáng 12/04: Khởi sự doanh nghiệp; Khởi tạo doanh nghiệp; Phân tích hoạt động kinh tế; Thực hành kế toán tài chính; Tài chính doanh nghiệp P 903 Thực tập tốt nghiệp/ Ng T Thành 
 
 
                     
Buổi chiều 905 T3ĐT 5 Tiết Chiều: Sửa báo cáo TTTN
P 904
Thực tập tốt nghiệp Chiều 12/04: Lý thuyết PLC; Điều khiển điện khí nén; Trang bị điện P703 Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thi các môn học lại từ ngày 15-21/04/2017 sinh viên xem cụ thể tại bảng tin của trường  
 
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
 
705 T36TT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp Sáng: Sửa báo cáo TTTN
P 705
Sáng 12/04: Phần mềm nguồn mở; Công nghệ phần mềm; Công nghệ và thiết bị mạng; Thiết kế Web; Autocad; Quản trị mạng P705 Ngày 14/04: Sáng:  Giải tích; Toán rời rạc; Vật lý P903
Chiều : Lập trình Java; Lập trình PHP; Lắp ráp và cài đặt máy tính; Vật liệu và linh kiện điện tử  P703
 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây