Thời khóa biểu tuần từ ngày 13/03/2017 đến ngày 18/03/2017

Thứ sáu - 10/03/2017 01:55

Thời khóa biểu tuần từ ngày 13/03/2017 đến ngày 18/03/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 18/03/2017

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/03/17 14/03/17 15/03/17 16/03/17 17/03/17 18/03/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Dược liệu Dược liệu Nghỉ ôn thi Dược liệu Bào chế 1
P.905
Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực vật/Nguyễn Thị Thắm
Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
605 T38KT1 5 tiết Toán cao cấp Kinh tế vi mô Toán cao cấp Kinh tế vi mô Những NLCB của CN Mac 2 13h00 THI GIỌNG CA VÀNG KARAOKE LẦN 2 Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Đại số tuyến tính Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc
Thực hành
phòng máy
Tin học văn phòng Vật lý Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Phạm T.Bích Dung
904 T38F1+F2 5 tiết Hóa hữu cơ Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh Vi sinh ký sinh trùng Hóa hữu cơ Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Thực vật/Nguyễn Thị Giang
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
                   
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Hà
Những NLCB của CN Mac 2/Phùng Văn Tôn
Toán rời rạc/Phạm Quốc Toàn
902 T38KT 5 tiết Toán cao cấp Kinh tế vi mô Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê nin 2 Toán cao cấp Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê nin 2 Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa
Nguyên lý kế toán/Dương T.Minh Thúy
902 T38QT 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Thái Thị Tuyết
Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương T.Minh Thúy

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/03/17 14/03/17 15/03/17 16/03/17 17/03/17 18/03/17
BUỔI SÁNG 602 T38ĐT1  5 Tiết Vât liệu điện Vật lý Vật lý Kỹ thuật an toàn điện Vật lý CHIỀU: 13h30 THI GiỌNG CA VÀNG KARAOKE Vật liệu điện/  Trần Xuân Tình  
Vật lý/ Dương Vũ Trường  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
KT an toàn điện / Nguyễn Xuân Hòa 
903 T38MT1 + T38MT2 5 Tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Vật liệu may  Nguyên lý Mác 2 Học bù, KT bù Hóa học đại cương Kỹ thuật điện - điện tử  Thiết bị may/ Ng Thị Vân Anh 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/ Lê T Như Quyên
705 T37ĐT  5 Tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù
Kỹ thuật số  
Cung cấp điện  Kỹ thuật vi điều khiển P903 Cung cấp điện  Kỹ thuật số/ Nguyễn Đình Việt
Cung cấp điện/ Lê T Như  Quyên
Kỹ thuật vi ĐK/ Trần Như Sơn
703 T37TT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù
Lập trình trên Window  
Phân tích thiết kế hệ thống UML  Tối ưu hóa Vật liệu và linh kiện
 điện tử
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Vật liệu và LKĐT/ Đặng V Hiếu 
Phân tích TKHTUML/ Trần Thị Huê
Tối ưu hóa/ Nguyễn Thị Huyền 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thống kê kinh doanh  Kế toán tài chính doanh nghiệp3 Kế toán tài chính doanh nghiệp3 Kế toán TCDN3/ Ng T Quỳnh  Hoa 
Thống kê KD/ Nguyễn T Ngọc Hoa
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn Thị Hà
904 T37QT 5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp  Kế toán tài chính DN  Kế toán tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính   Quản trị tài chính  Quản trị tài chính/ Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/ Nguyễn T Q Hoa
Quản trị XS/ Nguyễn T Hồng Nhung
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn T Hà
703 T37MT 5Tiết Thực hành công nghệ may2  (Chia ca) Học bù, KT bù Thiết kế trang phục 3  Thực hành công nghệ may2  (Chia ca) Quản lý chất lượng trang phục  Thực hành công nghệ may2  (Chia ca) QL chất lượng TP/Lê Phương Anh
Thiết kế TP 3/ Nguyễn Đức Tuấn 
TH công nghệ may 2/ Ng  B Nhung
903 T38ĐT 5Tiết Máy điện Vật lý  Sáng: Học bù, KT bù Toán cao cấp P703 Lý thuyết mạch  Kỹ thuật an toàn điện Máy điện/ Lê T Như Quyên 
Lý thuyết mạch/ Ng Đình Việt
Nguyên lý Mác 2/ Trần Ninh Kiều

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
13/03/17 14/03/17 15/03/17 16/03/17 17/03/17 18/03/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp 13h00 THI GIỌNG CA VÀNG KARAOKE LẦN 2 Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
   
   
704 Đ6QT 5 tiết Quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp Kiểm toán báo cáo tài chính Quản trị kinh doanh thương mại Sáng Quản trị nguồn nhân lực
Chiều Kinh tế lượng P.704
Quản trị doanh nghiệp/Cao T. Phương Thủy 60
QT nguồn nhân lực/Hà Văn Thủy 30
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn 45
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
905 Đ6NH 5 tiết Học bù, KT bù Tài chính công
P.705
Chiều HTNH và các TCTD
P.705
Kiểm toán báo cáo tài chính
P.704
HTNH và các TCTD Chiều Kinh tế lượng
P.704
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
Kế toán NHTM/Nguyễn Hải Linh 60
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Sáng học bù, KT bù TH mạng máy tính P.705
Chiều Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng Kỹ thuật điều khiển tự động Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật đa phương tiện Đạo đức và an ninh MT/Vũ T.Thu Hà 30
TH Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng 15
Linh kiện điện tử/Triệu Xuân Hải 30
Kỹ thuật đo lường/Nguyễn Công Nam 30
Kỹ thuật ĐK tự động/Vũ Văn Chiến 45
TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh 15
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh 45
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu 30
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương 45
   
702 Đ6KT 5 tiết Sáng Kế toán quản trị Thực hành kế toán 1 Sáng Kiểm toán BCTC P.704
Chiều học bù, KT bù Thuế và kế toán thuế
Thực hành kế toán 1 Kinh tế lượng Kế toán tài chính 2/Nguyễn Thị Lương 60
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng 45
Thực hành kế toán 1 Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng 45
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung 45
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương 45
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga 30
     
905 Đ6XD 5 tiết Sáng Học bù, KT bù Kiến trúc dân dụng và CN
P.705
Nghỉ ôn thi  Cơ sở qui hoạch kiến trúc Cơ sở qui hoạch kiến trúc Thực tập trắc địa Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà 30
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà 30
TT trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương 15
Vật liệu xây dựng/Phạm Thị Vinh Lanh 30
Kết cấu nhà BTCT/Nguyễn Thanh Hà 30
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp
Cả ngày ĐD người bệnh da liễu
P.905
ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo 15
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga 15
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga 15
   


Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
13/03/17 14/03/17 15/03/17 16/03/17 17/03/17 18/03/17
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Sáng thứ 2 Ngày 13/03  : Kiểm tra các môn học lại
 P 905 
Sáng thứ 3 Ngày 14/03  : Thi các môn học lại
 P 905 
Sáng Thi lại: Kiểm toán căn bản, Phân tích hoạt động kinh tế
Chiều Thi lại: Tin học kế toán P máy 
Đi thực tập  Đi thực tập  13h30: THI GIỌNG CA VÀNG KARAOKE   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
Thực tập tốt nghiệp/ Nguyễn Q Hoa
 
 
904 T36QT 5 Tiết Sáng Thi lại: Quản trị dự án đầu tư Thực tập tốt nghiệp/ Ng T Thành 
 
 
                     
Buổi chiều 905 T3ĐT 5 Tiết Chiều Thứ 2 Ngày 13/03  : Kiểm tra các môn học lại
 P 905 
Chiều thứ 3 Ngày 14/03  : Thi các môn học lại
 P 905 
Sáng Thi lại: Lý thuyết PLC  Đi thực tập  Đi thực tập  13h30: THI GIỌNG CA VÀNG KARAOKE  
 
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
 
705 T36TT 5 Tiết Sáng Thi lại: Quản trị mạng 
Chiều Thi lại: Lập trình PHP, Thiết kế Web
P máy 
 
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây