Thời khóa biểu tuần từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/04/2017

Thứ sáu - 14/04/2017 21:32

Thời khóa biểu tuần từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/04/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/04/2017
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/04/17 18/04/17 19/04/17 20/04/17 21/04/17 22/04/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Kiểm nghiệm thuốc Dược học cổ truyền Dược học cổ truyền Nghỉ Kiểm nghiệm thuốc Chiều Dược liệu
P.904
Bào chế 1/Nguyễn Hoàng Hiệp YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Dược liệu/Lê T.Phương Thảo
Kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Thùy Dương
Dược học cổ truyền/Nguyễn Hồng Vân
 
605 T38KT1 5 tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Tiếng anh CN 1 Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Nguyễn Thanh Huyền
Nguyên lý kế toán/Từ Thị Xuyến
605 T38QT1 5 tiết  
 
902 T38TT 5 tiết Tin học
văn phòng
Vật lý Chiều Đại số tuyến tính
P.704
Tin học
văn phòng
Thực hành phòng máy
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nghỉ Tin học văn phòng/Đỗ Phương Dung
Vật lý/Trần Đức Tiến
Cấu trúc dữ liệu và GT/Đỗ Thanh Bình
Đại số tuyến tính/Nguyễn Chí Hải
 
904 T38F1+F2 5 tiết Sáng
Ca 1 TH vật lý đại cương
Chiều Ca 2 TH vật lý
Sáng
Ca 1 TH Hóa
Ca 2 TH vật lý
Chiều Ca 1 TH vật lý
Ca 2 TH Hóa
Sáng
Ca 1 TH hóa
Ca 2 TH vật lý
Chiều
Ca 1 Vật lý
Ca 2 Hóa
Sáng
 Ca 1 TH hóa
Ca 2 TH vật lý
Chiều Ca 1 Vật lý
Ca 2 Hóa 
Sáng Ca 1 TH vật lý
Chiều Ca 2 TH Vật lý
Nghỉ Tư tưởng HCM/Ma Đức Hân
Vi sinh-ký sinh trùng/Nguyễn T.Thu Hằng
Giải phẫu sinh lý/Bùi Văn Thăng
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
Thực hành hóa ĐC/Cô Thắm
TH hóa hữu cơ/Cô Thắm
TH vật lý đại cương/Thầy Hùng
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Đại số tuyến tính Vật lý Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tin học
văn phòng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nghỉ Tin học văn phòng/Phạm Văn Nam
Vật lý/Trần Thị Châm
Cấu trúc dữ liệu và GT/Vũ Đắc Hào
Đại số tuyến tính/Hoàng Hữu Văn
902 T38KT 5 tiết Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán Xác suất thống kê Nguyên lý kế toán Nghỉ Xác suất và TK toán/Phạm T.Bích Dung
Tiếng anh CN 1/Tô Hồng Tâm
Nguyên lý kế toán/Dương Thị Minh Thúy
 
902 T38QT 5 tiết  
 
 
 


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/04/17 18/04/17 19/04/17 20/04/17 21/04/17 22/04/17
BUỔI SÁNG  903 T38MT1  5 Tiết Nghỉ An toàn lao động  Chiều: Thiết bị may P903 Sáng: Kỹ năng
giao tiếp
Chiều: Thiết bị may (T38MT1)
Kỹ thuật điện - điện tử  Nghỉ Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
Kỹ năng GT/ Trương Văn Hiến 
An toàn lao động/  Hoàng Văn Trang 
901 T38MT2   Chiều: Thiết bị may P901 Chiều: Thiết bị may P901 Thiết bị may/ Ng Đức  Tuấn 
Kỹ thuật diện- ĐT/ Trịnh Thị Hà
 
705 T37ĐT  5 Tiết Thực hành điện tử cơ bản Thực hành vi điều khiển   Thực hành điện tử cơ bản Thực hành vi điều khiển   Lý thuyết điều khiển tự động  Nghỉ TH điện tử cơ bản/ Trần Đại Lộc
TH vi điều khiển/Trần Đại Lộc
TH kỹ thuật số/Trần Đại Lộc 
Lý thuyết ĐKTĐ/ Trần Xuân Tình 
703 T37TT 5 Tiết Lập trình cơ sở dữ liệu  Phân tích thiết kế hệ thống UML   Phân tích thiết kế hệ thống UML( P máy chia ca)  Cấu trúc máy tính  Lập trình cơ sở dữ liệu
 P máy
( Chia ca)
Corel Daw  Phân tích TKHTUML/Trần Thị Huê
Cấu trúc máy tính/Ng  Thu Vân 
Corel Draw/ Vũ T Thu Hiền 
Lập  trình CSDL/ Chu Hải Hà 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Kế toán thuế  Kế toán thuế  Nghỉ NGHỈ Kế toán thuế  Nghỉ Kế toán thuế/Nguyễn Thị Vinh 
Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Tài chính tiền tệ/ Nguyễn Duy Long
Thị trường CK/ Dương T Q Lan
904 T37QT 5 Tiết NghỈ  Nghỉ Hệ thống thông tin quản trị  P705 Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược P703 Hệ thống thông tin quản trị   Tài chính  DN/Nguyễn Duy Long 
Quản trị chiến lược/Ng T T Lan
Quản trị rủi ro/ Ng T Hồng Nhung
Hệ thống TTQT/ Phạm Thị Chinh
703 T37MT 5Tiết Nghỉ  Cả ngày: Thực hành công nghệ may 3 Đường lối ĐCSVN Quản lý chất lượng  Nghỉ Nghỉ  Đường lối ĐCSVN/ Trương V Hiến 
Tiếng anh CN/ Nguyễn T Dương
QL chất lượng TP/ Nguyễn P Anh 
TH công nghệ may 3/  Ng T Vân Anh 
903 T38ĐT 5Tiết Nguyên lý Mác 2  Nguyên lý Mác 2  Nghỉ Lý thuyết mạch  Máy điện  Nghỉ Máy điện/  Lê Thị Như Quyên
Lý thuyết mạch/ Hoàng T Thu Hà
Nguyên lý Mác 2/ Phan T P Thảo


Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/04/17 18/04/17 19/04/17 20/04/17 21/04/17 22/04/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Quản trị tài chính Quản trị tài chính Kiểm toán BCTC
P.704
Quản trị sản xuất và tác nghiệp Sáng Kinh tế lượng P.702 Quản trị
kinh doanh thương mại
P.902
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
Quản trị tài chính/Nguyễn T.Vân Anh
Quản trị SX và tác nghiệp/Bùi T.Quyên
905 Đ6NH 5 tiết Hệ thống NH và các TCTD
P.904
Nghỉ Kiểm toán BCTC
P.704
Nghỉ Sáng Kinh tế lượng P.702 Nghỉ Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán NHTM/
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Kỹ thuật đa phương tiện Lập trình web và TH
Thực hành phòng máy
Kỹ thuật truyền số liệu Kỹ thuật đa phương tiện Thực hành phần cứng máy tính
P.902
TH lập trình hướng ĐT/Trần Xuân Thanh
Kỹ thuật truyền SL/Phạm T.Vân Khánh
Kỹ thuật VXL và ƯD/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật đa phương tiện/Vũ Thị Thương
TH phần cứng MT/Trần Bích Phương
Lập trình web và TH/Hoàng Thanh Tùng
702 Đ6KT 5 tiết Kế toán quản trị Thực hành KT 2 Sáng Kiểm toán và BCTC P.704 Nghỉ Sáng Kinh tế lượng P.702 Nghỉ Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kế toán TC 3/Nguyễn Thị Hồng
Kế toán quản trị/Nguyễn Thị Dung
Thực hành KT 2/Nguyễn Thu Hương
Kinh tế lượng/Nguyễn T.Quỳnh Nga
905 Đ6XD 5 tiết Kinh tế xây dựng
P.703
Kết cấu bê tông cốt thép
P.703
Kinh tế xây dựng
P.702
Kết cấu bê tông cốt thép
P.702
Nghỉ Nghỉ Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kết cấu BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Đồ án BTCT/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế XD/Nguyễn T.Hương Giang
Kết cấu nhà thép
Đồ án kết cấu nhà thép
An toàn lao động/Phạm T.Vinh Lanh
Địa chất CT/Nguyễn Giang Nam
Cơ sở qui hoạch KT/Phan T.Thu Hà
Phân tích kết cấu/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Sáng 8h00 thi lại ĐD người bệnh RHM
10h00 thi lại ĐD người bệnh lao
P.904
ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
17/04/17 18/04/17 19/04/17 20/04/17 21/04/17 22/04/17
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Thi các môn học lại Từ  ngày 17/04/2017 đến 21/04/2017
Thời gian : Sáng từ 8h đến 11h30
                   Chiều từ 13h30 đến 17h
(Sinh viên xem danh sách, lịch thi cụ thể ngoài báng tin)
Nghỉ   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
Thực tập tốt nghiệp/ Ng T Q Hoa
 
 
904 T36QT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp/ Ng T Thành 
 
 
                     
Buổi chiều 905 T3ĐT 5 Tiết Thi các môn học lại Từ  ngày 17/04/2017 đến 21/04/2017
Thời gian : Sáng từ 8h đến 11h30
                   Chiều từ 13h30 đến 17h
(Sinh viên xem danh sách, lịch thi cụ thể ngoài báng tin)
Nghỉ  
 
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
 
705 T36TT 5 Tiết  
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây