Thời khóa biểu tuần từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017

Thứ sáu - 24/02/2017 20:03

Thời khóa biểu tuần từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017

THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/02/17 28/02/17 01/03/17 02/03/17 03/03/17 04/03/17
Buổi sáng 702 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Quản lý và tồn trữ thuốc Quản lý và tồn trữ thuốc Thực vật Quản lý và tồn trữ thuốc Nghỉ Hóa dược/Nguyễn Thị Xuân Thủy YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thực vật/Nguyễn Thị Thắm
Quản lý và tồn trữ thuốc/Lê T.Phương Thảo
605 T38KT1 5 tiết Toán cao cấp Kinh tế vi mô Toán cao cấp Kinh tế vi mô Những NLCB của CN Mac 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
605 T38QT1 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Phùng Văn Tôn
Toán cao cấp/Phạm Quốc Toàn
Kinh tế vi mô/Nguyễn Thị Vân Anh
902 T38TT 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc Lập trình có cấu trúc
Thực hành
phòng máy
Những NLCB của CN Mac 2 Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Vân
Những NLCB của CN Mac 2/Phan T.Phương Thảo
Toán rời rạc/Phạm T.Bích Dung
904 T38F1+F2 5 tiết Hóa hữu cơ Hóa hữu cơ Thực vật Học bù, kt bù Những NLCB của CN Mac 2 Thực vật Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Nguyễn Thị Hường
Tiếng anh 2/Nguyễn Thanh Huyền
Vật lý đại cương/Trần Đức Tiến
Thực vật/Nguyễn Thị Giang
Hóa hữu cơ/Bùi Thị Huế
                     
Buổi chiều 605 T38TT1 5 tiết Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Toán rời rạc Những NLCB của CN Mac 2 Lập trình có cấu trúc Nghỉ Lập trình có cấu trúc/Nguyễn Thu Hà
Những NLCB của CN Mac 2/Phùng Văn Tôn
Toán rời rạc/Phạm Quốc Toàn
902 T38KT 5 tiết Toán cao cấp Kinh tế vi mô Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê nin 2 Kinh tế vi mô Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê nin 2 Nghỉ Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Bùi Thị Hoa
902 T38QT 5 tiết Những NLCBCNMac Lê nin 2/Trần Ninh Kiều
Toán cao cấp/Phạm T.Bích Dung
Kinh tế vi mô/Thái Thị Tuyết

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/02/17 28/02/17 01/03/17 02/03/17 03/03/17 04/03/17
BUỔI SÁNG 602 T38ĐT1  5 Tiết Vât liệu điện Vật lý Vật lý Kỹ thuật an toàn điện Vật lý Nghỉ Vật liệu điện/  Trần Xuân Tình  
Vật lý/ Dương Vũ Trường  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
KT an toàn điện / Nguyễn Xuân Hòa 
903 T38MT1 + T38MT2 5 Tiết Nguyên lý Mác 2 Vật liệu may Nguyên lý
Mác 2
Hóa học đại cương Vẽ kỹ thuật Nghỉ Vật liệu  may/ C.Ngọc
Hóa học đại cương/ Bùi Thị Huế 
Vẽ kỹ thuật/  Đào T  H Giang  Giang
Nguyên lý Mác  2/ Phan T Thu Thảo
705 T37ĐT  5 Tiết Nghỉ Kỹ thuật số Cung cấp điện  Kỹ thuật số Cung cấp điện  Kỹ thuật vi điều khiển P903 Kỹ thuật số/ Nguyễn Đình Việt
Cung cấp điện/ Lê T Như  Quyên
Kỹ thuật vi ĐK/ Trần Như Sơn
703 T37TT 5 Tiết Chiều: Lập trình hướng dối tượng ( Phòng máy chia ca)   Lập trình trên Window  Lập trình trên Window
 ( Phòng máy chia ca)
Tối ưu hóa Vật liệu và linh kiện
 điện tử
Lập trình hướng dối tượng P máy
 ( Chia ca) 
Lập trình hướng ĐT/ Lê Thanh Tấn
Vật liệu và LKĐT/ Đặng V Hiếu 
Lập trình trên Window/ Trần Thị Huê
Tối ưu hóa/ Nguyễn Thị Huyền 
BUỔI CHIỀU 705 T37KT 5 Tiết Kế toán tài chính doanh nghiệp3
Tổ chức và quản lý HTX  P705
Thống kê kinh doanh  Kế toán tài chính doanh nghiệp3 Kế toán tài chính doanh nghiệp3 Nghỉ Kế toán TCDN3/ Ng T Quỳnh  Hoa 
Thống kê KD/ Nguyễn T Ngọc Hoa
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn Thị Hà
904 T37QT 5 Tiết Quản trị tài chính  Kế toán tài chính doanh nghiệp Quản trị sản xuất  Quản trị tài chính  Kế toán tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính/ Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/ Nguyễn T Q Hoa
Quản trị XS/ Nguyễn T Hồng Nhung
Tổ chức và QLHTX/ Nguyễn T Hà
703 T37MT 5Tiết Nghỉ Thiết kế trang phục 3 Thực hành công nghệ may2
 (Chia ca)
Mỹ thuật trang phục  Thiết kế trang phục 3 Thực hành công nghệ may2
 (Chia ca)
Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh
Thiết kế TP 3/ Nguyễn Đức Tuấn 
TH công nghệ may 2/ Ng  B Nhung
903 T38ĐT 5Tiết Kỹ thuật an toàn điện Toán cao cấp  Nghỉ Vật liệu điện  Vật liệu điện  Nghỉ Toán cao cấp/ Phạm T B Dung
Vật liệu điện/ Triệu Xuân Hải
Vật lý/ Nguyễn Thị Hằng
KT an toàn điện / Hoàng Văn Trang


Buổi Phòng Lớp ST Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/02/17 28/02/17 01/03/17 02/03/17 03/03/17 04/03/17
Buổi sáng 704 T36KT  5 Tiết Chiều 04/03: : Tài chính doanh nghiệp, Kế toán thuế, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kế toán tài chính doanh nghiệp 1,2,3   P903
( 704,705,703,701)
  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
Thực tập tốt nghiệp/ Nguyễn Q Hoa
 
 
904 T36ĐT 5 Tiết Chiều 28/02: Vật liệu và linh kiện điện tử, Điện tử cơ bản, Kỹ thuật đo lường và cảm biến, Thực hành điện tử cơ bản, Điện tử công nghiệp  P904
( 902,903,905,702)
Thực tập tốt nghiệp/ Ng T Thành 
 
 
                     
Buổi chiều 905 T36QT 5 Tiết Chiều 04/03: : Tài chính doanh nghiệp, Kế toán thuế, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kế toán tài chính doanh nghiệp 1,2,3   P903
( 704,705,703,701)
 
 
Thực hành tốt nghiệp/ Ng T T Minh 
 
705 T36TT 5 Tiết Chiều 27/02: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Lập trình cơ sở dữ liệu, Lập trình trên Window P703 ( 704,705,702,903)  
Thực hành tốt nghiệp/ Trần T Việt 
 
 
 

Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
27/02/17 28/02/17 01/03/17 02/03/17 03/03/17 04/03/17
Buổi sáng 904 D02-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Nghỉ Thực tập tốt nghiệp/Bệnh viện YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
 
 
704 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Quản trị doanh nghiệp Kiểm toán báo cáo tài chính Quản trị doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Quản trị kinh doanh thương mại
P.902
Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Quản trị doanh nghiệp/Cao T. Phương Thủy
QT nguồn nhân lực/Hà Văn Thủy
Quản trị chất lượng/Đào Thị Thu Hiền
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
Quản trị KDTM/Trần Thanh Tuấn
905 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Phân tích HĐKD NHTM Kiểm toán báo cáo tài chính
P.704
HTNH và các TCTD Tài chính công Nghỉ Marketing thương mại/Đinh Văn Tiến
Tài chính công/Nguyễn Đăng Hợp
Phân tích HĐKD NHTM/Nguyễn Hải Linh
HTNH và các TCTD/Nguyễn T.Thanh Hằng
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
                     
Buổi chiều 704 Đ6TH 5 tiết Linh kiện điện tử TH mạng máy tính Nghỉ Kỹ thuật điều khiển tự động Nghỉ Kỹ thuật điều khiển tự động
P.902
Đạo đức và an ninh MT/Vũ T.Thu Hà
TH Mạng máy tính/Phạm Thị Phượng
Linh kiện điện tử/Triệu Xuân Hải
Kỹ thuật đo lường/Nguyễn Công Nam
Kỹ thuật ĐK tự động/Vũ Văn Chiến
 
702 Đ6KT 5 tiết Kế toán tài chính 2 Thực hành kế toán 1 Sáng Kiểm toán BCTC P.704 Kế toán tài chính 2 Thuế và kế toán thuế Nghỉ Thuế và Kế toán thuế/Nguyễn Hải Linh
Thực hành kế toán 1/Nguyễn Thị Dung
Kế toán tài chính 2/Nguyễn Thị Lương
Kiểm toán BCTC/Nguyễn T.Thanh Hằng
 
905 Đ6XD 5 tiết Kiến  trúc dân dụng và công nghiệp Kết cấu nhà BTCT Kiến  trúc dân dụng và công nghiệp Sáng Kết cấu nhà BTCT P.902
Chiều Thực tập trắc địa
Kết cấu nhà BTCT Nghỉ Các PP số trong CKC/Giáp Văn Tấn
Kiến trúc dân dụng và CN/Hà
Trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
TT trắc địa/Nguyễn T.Hữu Phương
Vật liệu xây dựng/Phạm Thị Vinh Lanh
Kết cấu nhà BTCT/Nguyễn Thanh Hà
905 Y03-K7 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Sáng ĐD người bệnh da liễu
P.905
ĐD người bệnh răng hàm mặt/Lê T.P.Thảo
ĐD người bệnh da liễu/Phạm Thị Nga
ĐD người bệnh lao/Phạm Thị Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây