THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 30/09/2017)

Thứ sáu - 22/09/2017 04:36
THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 30/09/2017)
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1 VÀ LẦN 2
Tuần 09 (Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 30/09/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/09/2017 26/09/2017 27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017
30/09/2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  (P. 902)
Học quy chế
( bắt buộc đối với sinh viên chưa tham gia học)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Chính trị
(P.902)
Tiếng Anh
( P. 902) 
Nghỉ   Giáo dục quốc phòng
( P. 903) 
Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  ( P.902)
Học quy chế
( bắt buộc đối với sinh viên chưa tham gia học)
Chính trị
(P.705)
Sáng :
Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường )
Chính trị
(P.705)
Tiếng Anh
(P.903)
Giáo dục quốc phòng
(P. 902) 
Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Thắng 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  (P.902)
Học quy chế
( bắt buộc đối với sinh viên chưa tham gia học)
Chính Trị
(P. 902) 
Sáng:
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường )
Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường)
Tiếng Anh  
(P. 902) 
Nghỉ  Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 4 tiết  P( 902)
Học quy chế
( bắt buộc đối với sinh viên chưa tham gia học)
Giáo dục quốc phòng
(P. 903) 
Chính trị
(P.903)
Tiếng Anh
(P. 903) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  Chiều : Tiếng Anh
(P 903) 
14h00
Học quy chế
T50 K1+K2
T50 D1+ D2
T50 B1+ B2
( Đây là buổi học quy chế bắt buộc cuối cùng của khóa  học.Áp dụng đối với sinh viên chưa tham gia học.  Nếu sinh viên không tham gia học sẽ hạ hạnh kiểm thi đua cả kì )
(P.903)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Giáo dục quốc phòng
P. 903
P ( 903)
Chính trị 
Nghỉ  Chính trị: Th . Chinh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ 
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Thắng 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Chiều : Chính trị
(P. 902)

P ( 902)
Tiếng Anh
 
Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )

P ( 902)
Tiếng Anh
 
Nghỉ  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Chính trị : Th Tôn 
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
903 T50 B1+B2 5 tiết   Chiều : Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Chính trị
(P.903)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ   Chiều : Chính trị
(P. 903)
Tiêng Anh : Cô Sâm 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 3 tiết  13h 30
Tin học
(P.704)
13h 30
Văn
(P.902)
13h 30
Toán
(P.704)
13h30

(P.902)
13h 30
Hóa
(P.704)
13h 30
Tiếng Anh
( P 902)
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 3 tiết  Toán  Văn  14h 00
Sinh 
14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/09/17 26/09/17 27/09/17 28/09/17 29/09/17 30/09/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Điện từ cơ bản  Nghỉ ôn thi   Điện tử công nghiệp  Tiếng Anh CN1
P703
Học bù, kiểm tra bù Kỹ năng giao tiếp  Nghỉ Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
Điện Tử C.Nghiệp/Ngô Trường  Minh
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ ôn thi   Nghỉ ôn thi   Nghỉ  ôn thi Nghỉ ôn thi   Nghỉ ôn thi  Nghỉ Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
Trang bị điện/Trần Xuân Tình 
Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
704 T38KT 5 tiết Đường Lối CM của ĐCSVN
KN  Giao tiếp 
Soạn Thảo Văn Bản
Quản trị học 
Nghỉ ôn thi  Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
704 T38QT 5 tiết Quản trị học/Ng Thị Hà 
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
Soạn thảo văn bản/Chị Minh 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
703 T37MT 5 Tiết Công nghệ SX may công nghiệp  Nghỉ ôn thi Thiết kế trang phục 4 Cả ngày: Thiết kê trên máy tính P máy
 ( Chia ca)
Thiết kế trang phục 4 Nghỉ Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Thiết kế trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
Thực hành CN may 4/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Khởi tạo doanh nghiệp
P703
Quản trị nhân lực
P703
Chuyên đề 1
P1104
Khởi tạo doanh nghiệp
P1105
Nghỉ ôn thi  Nghỉ Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh 
Khởi tạo DN/ Ng Thị Ngọc Hoa
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Nghỉ ôn thi Thiết kế trang phục 1
 (Chia ca) 
Đường lối ĐCSVN Đường lối ĐCSVN Thiết kế trang phục 1
 (Chia ca) 
Nghỉ Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/  Ngô Xuân Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/
703 T37KT  5Tiết Sáng: Kế toán máy Phòng Máy
(Chia ca) 
Sáng: Kế toán máy
Phòng máy
( Chia ca)
Phân tích hoạt động kinh doah Kiểm toán căn bản  Nghỉ ôn thi  Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
Kế toán QT / Dương T M Thúy
Kế toán HCSN/ Lưu Đ Mạnh 
Phân tích HĐKD/ Dương T.Q Lan 
Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 09(Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 30/09/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/09/17 26/09/17 27/09/17 28/09/17 29/09/17 30/09/17
Buổi sáng 605 T38TT1 5 tiết Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh
CN 1
Mạng máy tính Giải tích Nghỉ Mạng máy tính/Lê Mai Nam YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Học bù, KT bù Bệnh học Học bù, KT bù Hóa phân tích Học bù, KT bù Hóa sinh Nghỉ Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Đường lối CMCĐCS/Lương Thị Tiên
Dược lý 1/
Giáo dục thể chất/
Giáo dục quốc phòng/
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Mạng máy tính Kỹ thuật số và vi xử lý Kỹ năng giao tiếp Tư tưởng Hồ Chí Minh Tiếng anh CN 2 Nghỉ Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
B1104 T37F1+F2 5 tiết Pháp chế dược Kinh tế dược Nghỉ ôn thi Pháp chế dược Pháp chế dược Nghỉ Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Phạm Ngọc Quỳnh
Pháp chế dược/Lê Văn Dũng
Dược lý 2/
Giáo dục thể chất/
Giáo dục quốc phòng/
704 T37TT 5Tiết Công nghệ và TBM
P.705
Công nghệ phần mềm Nghỉ ôn thi Soạn thảo văn bản Thiết kế web
P.703
Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ Chu H Hà
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
Công nghệ PM/Nguyễn Văn Hạnh
Thiết kế Web/Trần Tuấn Việt
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 09(Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 30/09/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
25/09/17 26/09/17 27/09/17 28/09/17 29/09/17 30/09/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Học bù, KT bù Quản trị chiến lược Học bù, KT bù Quản trị kinh doanh thương mại QT Học bù, KT bù Giao dịch đàm phán KD Nghỉ ôn thi Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Sáng Học bù, KT bù Máy xây dựng
Chiều Đồ án kỹ thuật thi công
P.1105
Kinh tế xây dựng  Học bù, KT bù Kỹ thuật thi công 1 Bệnh học và sửa chữa công trình Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
HT kỹ thuật trong CT/Nguyễn Ngọc Thắng
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Cấp thoát nước/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế xây dựng 2/Nguyễn Thanh Vĩnh
Thí nghiệm công trình/Tạ Văn Phấn
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
1105 Đ6NH 5 tiết Học bù, KT bù Thanh toán quốc tế Chiều Phân tích tài chính doanh nghiệp Học bù, KT bù Quản trị ngân hàng thương mại Học bù, KT bù Thực hành kế toán NHTM Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Kế toán thương mại và dịch vụ Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Thi thực hành kế toán máy Thi kết thúc môn học KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Mạng máy tính và Internet Sáng học bù, KT bù HT thông tin quản trị
Chiều Mạng MT và Internet
Tính toán di động Học bù, KT bù Mạng máy tính và Internet Thi kết thúc môn học Thi kết thúc môn học Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
LTngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
Lập và QL dự án/Vũ Thị Thương
Tính toán di động/Đặng Văn Hiếu
Mạng máy tính/Vũ Văn Huân
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây