THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)

Thứ sáu - 02/03/2018 20:44
thời khóa biểu
thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
05/3/2018 06/3/2018 07//02/2018 08/03/2018 09/03/2018 10/03/2018
Buổi sáng 705 K12A-QTKD.1 5 tiết  Tiếng anh chuyên ngành 
( P.705)
Soạn thảo văn bản
( P. 705)
Soạn thảo văn bản
( P. 705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
Tiếng anh chuyên ngành 
( P.705)
Nghỉ  Tiếng Anh CN: C. Th. Tú YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Hảo 
Soạn Thảo Văn Bản: Cô Phương 
902 K12A-TH.1 5 tiết  Cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cấu trúc máy tính
( P.902)
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: Th. Tùng 
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương 
Cấu trúc máy tính : C. Cúc
905 K12A - QTDL&LH.1 5 tiết  Kinh tế học đại cương
( P.905)
Tâm lý kinh doanh du lịch
( P. 905) 
Tổng quan du lịch
( P.905)
Tổng quan du lịch
( P.905)
Nghỉ  Tâm lý kinh doanh du lịch
( P. 905) 
Cô Hiền : Tâm lý kinh doanh du lịch 
Cô Vân Anh : Kinh tế học đại cương 
Cô Hạnh : Tổng quan du lịch 
Buổi Chiêù 705 K12A -KT .1 5 tiết  Nguyên lý thống kê
( P.705)
Tiếng anh chuyên ngành
( P. 705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
Tiếng anh chuyên ngành
( P. 705)
Soạn thảo văn bản
( P.705)
Nghỉ  Tiếng Anh CN: C. Huyền 
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Nga  
Soạn Thảo Văn Bản: Th. Trọng 
703 K12B - TH.1 5 tiết  Cơ sở dữ liệu
( P.703)
Cơ sở dữ liệu
( P.703)
Cơ sở dữ liệu
( P.703)
Cơ sở dữ liệu
( P.703)
Cấu trúc máy tính
( P.703)
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: C. Oanh 
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương 
Cấu trúc máy tính : C. Cúc
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Tiếng Anh
13h30
Toán
13h30
13h30
Tin
Nghỉ  13h30
Địa 
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh : Cô Phương 
Văn : Cô Linh  
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: C. Phương 
Tiếng Anh: Th. Tú 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)
3 Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18 10/03/18
BUỔI SÁNG  703 T38MT  5 Tiết Thực hành   công nghệ may 2  Ca 1
P Thực hành 
Tiếng anh chuyên ngành  Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  Thực hành   công nghệ may 2  Ca 2
P Thực hành 
Mỹ thuật trang phục  Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn 
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng 
702 K12B-CNM.1 5Tiết Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ thuật điện  Kỹ thuật điện  An toàn công nghiệp  Nghỉ  Kỹ năng giao tiếp/ Ng Thị Thúy 
Kỹ thuật điện/ Ng T Thu Hiền 
An toàn công nghiệp/ Ng T Thu Hiền 
Vẽ kỹ thuật may/ Đào T H Giang 
BUỔI CHIỀU  905 T37ĐT   Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
Thực tập tốt nghiệp/ Đặng V Hiếu 
 
703 T37MT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp/ Ng  B Nhung 
TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
702 K12A-CNM.1 5 Tiết Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ thuật điện  Kỹ thuật điện  An toàn công nghiệp  Nghỉ  Kỹ năng giao tiếp/ Ng Thị Thúy 
Kỹ thuật điện/ Ng T Thu Hiền 
An toàn công nghiệp/ Ng T Thu Hiền 
Vẽ kỹ thuật may/ Lê Trạch Trưởng  
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần (Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18 10/03/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Tiếng anh CN 2 Thuế trong DN Thống kê doanh nghiệp
Kế toán tài chính DN 1
Tiếng anh CN 2 Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
1105 T38QT 5 tiết Kế toán tài chính DN
P.1105
Quản trị văn phòng
P.703
Quản trị rủi ro
P.1105
Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
903 K12B-KTĐ.1 5 tiết Kỹ thuật điện Đo lường Kỹ thuật điện An toàn điện Đo lường Nghỉ Kỹ thuật điện/Nguyễn Ngọc Khánh
An toàn điện/Trần Bích Phương
Đo lường điện/Nguyễn Ngọc Tuấn
 
                     
Buổi chiều 905 T38F1+F2 5 tiết Cả ngày Thực hành Thực vật dược Cả ngày Thực hành Hóa phân tích Cả ngày Thực hành Thực vật dược Cả ngày Thực hành Thực vật dược Cả ngày Thực hành Vi sinh ký sinh trùng Sáng 10h00 Thi kết thúc môn Tiếng Anh CN
P.903
Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
Thưc hành thực vật dược/Cô Hoan
Thực hành hóa phân tích/Cô Tình
Thưc hành vi sinh ký sinh trùng/Thầy Hạt
Thưc hành Giải phẫu sinh lý /Thầy Hải
905 T38TT 5 tiết Hệ QTCSSQL Server
Phòng máy
Hệ QTCSSQL Server
Phòng máy
Soạn thảo văn bản Vật liệu và linh kiện điện tử Soạn thảo văn bản Nghỉ Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
704 T38ĐT 5 tiết Kỹ thuật số Kỹ thuật số Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Tiếng anh CN 2 Thực hành ĐTCB phòng TH
Chia ca
Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Chiều 13h30 Thi Đảm bảo chất lượng thuốc Chiều 13h30 Thi Dược lý 2 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
903 K12A-KTĐ.1 5 tiết An toàn điện Kỹ thuật điện Đo lường điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Nghỉ Kỹ thuật điện/Ngô Trường Minh
An toàn điện/Nguyễn Hữu Phương
Đo lường điện/Trần Cảnh Dương
 
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần (Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18 10/03/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 8h00 Thi lại Quản trị chiến lược
P.905
Chiều 13h30 thi lại QTKD TM quốc tế  P.1105
Nghỉ   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
 
702 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 8h00 Thi lại Máy xây dựng
P.905
Chiều 13h30 thi lại Kỹ thuật thi công 1 P.1105
Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 8h00 Thi lại Thanh toán quốc tế
P.905
Chiều 13h30 thi lại QTNHTM P.1105
Nghỉ  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
1105 T37QT 5 tiết Quản trị thương hiệu Nghỉ Quản trị thương hiệu Quản trị thương hiệu Thi kết thúc môn Thi kết thúc môn  
Quản trị thương hiệu/Cô Minh B
 
 
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 8h00 Thi lại Kế toán TM và dịch vụ
P.905
8h00 thi lại kế toán máy
 
 
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
1105 T37TT 5 tiết Sáng học bù, KT bù Autocad PM
Chiều Hệ quản trị nội dung CMS
Học bù, KT bù Quản trị mạng Hệ quản trị nội dung CMS 13h Học bù, KT bù Ngôn ngữ lập trình PHP
15h Học bù Chuyên đề 1
Thi kết thúc môn Thi kết thúc môn  
Hệ quản trị nội dungCMS/Vũ Thị Thương
 
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 8h00 Thi lại HT thông tin QT
P.905
Chiều 13h30 Thi lại mạng máy tính P.1105
Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
704 T37KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Kế toán ảo
P.704
Kế toán ảo
P.704
Thi kết thúc môn Thi kết thúc môn  
Kế toán ảo/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
 
 
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây