Thời khóa biểu từ ngày 11/09/2017 đến ngày 16/09/2017

Thứ sáu - 08/09/2017 04:05
Thời khóa biểu từ ngày 11/09/2017 đến ngày 16/09/2017
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA MỚI NHẬP HỌC LẦN 1 VÀ LẦN 2
Tuần 06 (Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 16/09/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017
16/09/2017
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Chính trị
(P 902)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường ) 
Nghỉ  Tiếng Anh
(P 902 )
Nghỉ   Giáo dục quốc phòng
( P. 903) 
Chính trị: C. Hà  
Giáo dục thể chất : T.Minh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  Giáo dục
thể chất
( Dưới sân trường )
Chính trị
(P.902)
Giáo dục quốc phòng
(P.903) 
Nghỉ  Tiếng Anh
(P.902)
Nghỉ Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Thắng 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường )
Nghỉ  Chính trị
(P.902)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường )
Giáo dục quốc phòng
( P. 903)
Giáo dục quốc phòng
(P. 902) 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 4 tiết  Tiếng Anh
(P 903) 
Giáo dục quốc phòng
(P. 903) 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Chính trị
(P. 903)
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  Tiếng Anh
(P 903) 
Chính trị
(P.903)
   14h00      Thi Quy         chế            ( Bầu ban cán sự lớp)  Nghỉ P ( 903)
Chính trị 
P.( 903) Giáo dục quốc phòng  Chính trị: Th . Chinh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Giáo dục thể chất: : Th. Thắng 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Nghi Nghỉ (P.902)
Chính trị
(P. 903)
Giáo dục quốc phòng 
P ( 902)
Tiếng Anh
 
Nghỉ  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Minh 
Chính trị : Th Tôn 
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ Nghỉ Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Nghỉ Chính trị 
P( 902)
Tiêng Anh : Cô Sâm 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 3 tiết  13h 30
Toán 
13h30
Lý  
14h 00 - 17h  Ca 1
Tin học
(P.Máy)
13h30
Địa  
14h 00 - 17h  Ca 2
Tin học
(P.Máy)
Nghỉ  Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Thái 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 3 tiết  Toán  Văn  14h 00
Sinh 
14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 07(Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 16/09/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/09/17 12/09/17 13/09/17 14/09/17 15/09/17 16/09/17
BUỔI SÁNG  705 T38ĐT  5 Tiết Điện từ cơ bản  Sáng: Truyền động điện  Sáng: Tiếng Anh CN1 Sáng: Truyền động điện  Kỹ năng giao tiếp  Nghỉ Điện tử cơ bản/ Phùng V Tân YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Chiều:
Thi lần 2
Chiều:
Thi lần 2
Chiều:
Thi lần 2
Truyền động điện/ Ng T Thành
Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong
905 T37ĐT 5Tiết Nghỉ 
Chiều:
Thi L2
Học bù, kiểm tra bù :Lập trình PLC Trang bị điện  Sáng:
Thi lần 2
Nghỉ Điều khiển điện-KN / Phí H Nhã
Trang bị điện/Trần Xuân Tình 
Lập trình PLC/ Ngô Trường  Minh 
704 T38KT 5 tiết Quản trị học  Sáng:
KN  Giao tiếp 
Soạn Thảo Văn Bản Sáng:
Quản trị học 
Nghỉ  Nghỉ Tư tưởng Hồ Chí Minh/Đào Thu Huyền
NL thống kê/Nguyễn T.Thanh Minh A
Chiều:
Thi lần 2
Chiều:
Thi lần 2
Marketing căn bản/Nguyễn Thị Hà
704 T38QT 5 tiết Quản trị học/Ng Thị Ngọc Hoa
Soạn thảo văn bản/Chị Minh 
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ  Chiều:
 Thi lần 2 
Sáng: Thiết kế trang phục 4
Chiều: Thi
 lần 2 
Cả ngày: Thiết kê trên máy tính P máy
 ( Chia ca)
Thiết kế trang phục 4 Nghỉ Thiết kế trang phục 4/ Ng B Nhung
Thiết kế trên MT/ Đoàn V Trác 
Công nghệ SX may CN/ Ng ĐTuấn 
 
BUỔI CHIỀU 905 T37QT 5 Tiết Khởi tạo doanh nghiệp
P703
Quản Trị Nhân Lực P704  Sáng:
Thi lần 2
Chuyên đề 1
P704
Sáng:
 Thi lần 2
Chiều:
Thi lần 2
Nghỉ Kế toán QT / Dương T M Thúy
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
Chuyên đề 1
P704
Khoa học QL / Phạm Thị Chinh
Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh 
Khởi tạo DN/ Ng Thị Ngọc Hoa
705 T38MT1  +T38MT2 5Tiết Lịch sử thời trang  Sáng:
 Thi lần 2 
Sáng: Thi
 lần 2
Chiều: Đường lối ĐCSVN
Sáng: Thi
 lần 2
Chiều: Đường lối ĐCSVN
Chiều:
Thi lần 2 
Nghỉ Tư tưởng HCM/Đào T Huyền 
Vật lý/  Ngô Xuân Đinh
Lịch sử TT/ Lê Phương Anh 
Thiết kế trang phục 1/ Ng Đ Tuấn
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
703 T37KT  5Tiết Sáng: Kế toán máy Phòng Máy
(Chia ca) 
Sáng:
Thi lần 2
Sáng:
Thi lần 2
Sáng
Thi lần 2
Chiều:
Thi lần 2
Nghỉ Kiểm toán căn bản/ Ng T Q Hoa
Kế toán QT / Dương T M Thúy
Chiều:
Phân tich hoạt động kd
Kiểm toán căn bản  Kế toán HCSN/ Lưu Đ Mạnh 
Phân tích HĐKD/ Ng T Thuận 
Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/09/17 12/09/17 13/09/17 14/09/17 15/09/17 16/09/17
  605 T38TT1 5 tiết Mạng máy tính Giải tích Tiếng anh CN 1 Mạng máy tính Giải tích Nghỉ Mạng máy tính/Lê Mai Nam YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giải tích/Phạm Quốc Toàn
Tiếng anh CN 1/Phan Thị Thanh Tâm
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Hoàng Dương
 
702 T38F1+F2 5 tiết Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nghỉ Nghỉ Hóa phân tích
P.703
Hóa phân tích
P.704
Nghỉ Hóa phân tích/Bùi Thị Huế
Hóa sinh/Nguyễn T.Hồng Vân
Bệnh học/Lê T. Phương Thảo 
Đường lối CMCĐCS/Lương Thị Tiên
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Cơ sở dữ liệu Mạng máy tính
Thực hành phòng máy
Sáng Cơ sở dữ liệu
Thực hành phòng máy
Nghỉ Tiếng anh CN 1 Nghỉ Mạng máy tính/Nguyễn Văn Hạnh
Giải tích/Phạm Thị Bích Dung 
Tiếng anh CN 1/Phạm Thị Thanh Bình
Cơ sở dữ liệu/Nguyễn Thu Vân
B1104 T37F1+F2 5 tiết Kinh tế dược Nghỉ Kinh tế dược Pháp chế dược Pháp chế dược Bào chế 2 Bào chế 2/Nguyễn Hoàng Hiệp
Dược lâm sàng/Nguyễn Thùy Dương
Kinh tế dược/Phạm Ngọc Quỳnh
Pháp chế dược/Lê Văn Dũng
704 T37TT 5Tiết Công nghệ và TBM Thi lại các môn Thi lại các môn Công nghệ và TBM Sáng Lập trình Java
Thực hành
Phòng máy
Nghỉ Lắp ráp và BTMT/ T B Phương
Công nghệ và TBM/ Chu H Hà
Lập trình Java/ Trần Thị Huê
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
                   
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
11/09/17 12/09/17 13/09/17 14/09/17 15/09/17 16/09/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Giao dịch đàm phán kinh doanh Nghỉ Giao dịch đàm phán kinh doanh Giao dịch đàm phán kinh doanh Nghỉ QTKD thương mại quốc tế Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Chiều Thí nghiệm công trình
P.1105
Hệ thống kỹ thuật trong công trình Chiều Cấp thoát nước
P.905
Chiều Cấp thoát nước
P.905
Thí nghiệm công trình Chiều Cấp thoát nước
P.905
Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kiến trúc/Nguyễn Thanh Hà
HT kỹ thuật trong CT/Nguyễn Ngọc Thắng
Máy xây dựng/Phạm Như Nam
Kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Cấp thoát nước/Nguyễn Thị Hồng
Đồ án kỹ thuật thi công 1/Nguyễn Thanh Hà
Kinh tế xây dựng 2/
Thí nghiệm công trình/Tạ Văn Phấn
BH và sửa chữa CT/Lê Xuân Tùng
1105 Đ6NH 5 tiết Thực hành kế toán ngân hàng thương mại
P.1104
Sáng Thanh toán quốc tế Chiều
Quản trị ngân hàng thương mại
P.1104
Thực hành kế toán ngân hàng thương mại
P.1105
Nghỉ Sáng Thanh toán quốc tế

Chiều Phân tích tài chính doanh nghiệp
Chiều Phân tích tài chính doanh nghiệp THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Sáng Kế toán thương mại dịch vụ P.703
Thực hành kế toán máy
Kế toán HCSN Nghỉ Kế toán hành chính sự nghiệp Nghỉ Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Mạng máy tính và Internet Tính toán di động
P.705
Nghỉ Nghỉ Mạng máy tính và Internet
P.705
Nghỉ Môi trường/Nguyễn Thị Hồng
LTngôn ngữ Java/Đỗ Phương Dung
HT thông tin quản trị/Phạm T.Vân Khánh
Lập và QL dự án/Vũ Thị Thương
Tính toán di động/Đặng Văn Hiếu
Mạng máy tính/Vũ Văn Huân
                   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây