Thời khóa biểu từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/03/2018

Thứ sáu - 09/03/2018 20:42
thời khóa biểu
thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU
 (Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Ghi chú
12/3/2018 13/3/2018 14//03/2018 15/03/2018 16/03/2018 17/03/2018
Buổi sáng 705 K12A-QTKD.1 5 tiết  Tiếng anh chuyên ngành 
( P.705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
( Ôn thi , học bù, kiểm tra bù)
Tiếng Anh chuyên ngành
 ( P. 705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
Nghỉ  Sinh viên xem lịch thi lại tại bảng t in  Tiếng Anh CN: C. Th. Tú 30 YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Hảo  45
Soạn Thảo Văn Bản: Cô Phương  30
902 K12A-TH.1 5 tiết  Kỹ thuật lập trình cơ bản
( P.902)
Kỹ thuật lập trình cơ bản
( P.902)
Kỹ thuật lập trình
cơ bản
( P.902)
Kỹ thuật lập trình cơ bản
( P.902)
Cấu trúc máy tính
( P.902)
Sinh viên xem lịch thi lại tại bảng t in  Tin Học Văn Phòng: Th. Tùng  60
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương  45
Kỹ thuật lập trình cơ bản: Th. Thiện 45
Cấu trúc máy tính : C. Cúc 45
905 K12A - QTDL&LH.1 5 tiết  Kinh tế học đại cương
( P.905)
Tâm lý kinh doanh du lịch
( P. 905) 
Tổng quan du lịch
( P.905)
Tổng quan du lịch
( P.905)
Nghỉ  Sinh viên xem lịch thi lại tại bảng t in  Cô Hiền : Tâm lý kinh doanh du lịch  45
Cô Vân Anh : Kinh tế học đại cương  45
Cô Hạnh : Tổng quan du lịch  45
Buổi Chiêù 705 K12A -KT .1 5 tiết  Nguyên lý thống kê
( P.705)
( Ôn thi , học bù, kiểm tra bù)
Nguyên lý thống kê
 ( P. 705)
Tiếng anh chuyên ngành
( P. 705)
Soạn thảo văn bản
( P.705)
Soạn thảo văn bản
( P.705)
Sinh viên xem lịch thi lại tại bảng tin  Tiếng Anh CN: C. Huyền  30
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Nga   45
Soạn Thảo Văn Bản: Th. Trọng  30
703 K12B - TH.1 5 tiết  Kỹ thuật lập trình cơ bản
( P.703)
Kỹ thuật lập trình cơ bản
( P.703)
Kỹ thuật lập trình
cơ bản
( P.703)
Kỹ thuật lập trình cơ bản
( P.703)
Cấu trúc máy tính
( P.703)
Sinh viên xem lịch thi lại tại bảng t in  Tin Học Văn Phòng: C. Oanh  60
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương  45
Kỹ thuật lập trình cơ bản: Th. Thiện 45
Cấu trúc máy tính : C. Cúc 45
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Tiếng Anh
13h30
Toán
13h30
13h30
Địa 
13h30
Văn
13h30
Thực hành Tin
Ca 1:  13h30 - 16h15
Vật lý : Th: Hùng  32
Sinh : Cô Phương  16
Văn : Cô Linh   48
Hóa : Cô Hiền  32
Sử : C. Nhung  16
Tin học: C. Phương  32
Tiếng Anh: Th. Tú  48
Địa: C. Như  32
Toán : Cô Phương  64
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan   
Sử : C. Bình   
Địa: Th Tiến   
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/03/18 13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18 17/03/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Tiếng anh CN 2 Kế toán tài chính DN 1 Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN 2 Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
704 T38QT 5 tiết Nghỉ Kế toán tài chính DN Quản trị văn phòng Nghỉ Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
903 K12B-KTĐ.1 5 tiết Kỹ thuật điện Ôn thi, học bù, KT bù Kỹ thuật điện Đo lường Ôn thi, học bù, KT bù An toàn điện Nghỉ Cả ngày Thi lại các môn xem lịch tại bảng tin Kỹ thuật điện/Nguyễn Ngọc Khánh
An toàn điện/Trần Bích Phương
Đo lường điện/Nguyễn Ngọc Tuấn
 
                     
Buổi chiều 905 T38F1+F2 5 tiết Cả ngày Thực hành Giải phẫu sinh lý Cả ngày Thực hành Hóa phân tích Cả ngày Thực hành Giải phẫu sinh lý Cả ngày Thực hành Vi sinh ký sinh trùng Cả ngày Thực hành Hóa phân tích Nghỉ Thưc hành thực vật dược/Cô Hoan
Thực hành hóa phân tích/Cô Tình
Thưc hành vi sinh ký sinh trùng/Thầy Hạt
Thưc hành Giải phẫu sinh lý /Thầy Hải
905 T38TT 5 tiết Đường lối cách mạng của ĐCSVN Hệ điều hành Hệ điều hành Đường lối cách mạng của ĐCSVN Nghỉ Nghỉ Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
ĐLCM của ĐCSVN/Nguyễn T.Huyền Thanh
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
704 T38ĐT 5 tiết Cung cấp điện Kỹ thuật số Học bù, KT bù Tư tưởng Hồ Chí Minh Lý thuyết điều khiển tự động Tiếng anh CN 2 Nghỉ Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Lý thuyết ĐK tự động/Phí Hoàng Nhã
Cung cấp điện/Lê Đắc Chí
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 8h00 thi lại Đảm bảo chất lượng thuốc
P.905
Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
903 K12A-KTĐ.1 5 tiết Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Nghỉ Kỹ thuật điện Ôn thi, học bù, KT bù Đo lường Cả ngày Thi lại các môn xem lịch tại bảng tin Kỹ thuật điện/Ngô Trường Minh
An toàn điện/Nguyễn Hữu Phương
Đo lường điện/Trần Cảnh Dương
 
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/03/18 13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18 17/03/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ TRẢ NỢ MÔN
XEM LỊCH TẠI BẢNG TIN
NHÀ TRƯỜNG
Nghỉ   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
 
702 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
               
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
THỜI KHÓA BIỂU
( Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 17/03/2018)
3 Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
12/03/18 13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18 17/03/18
BUỔI SÁNG  1105 T37QT 5 Tiết Nghỉ  Quản trị thương hiệu  Quản trị thương hiệu  Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Quản trị  TH/ Ng T Thanh Minh B  
   
   
703 T37KT 5 Tiết Sáng: Kế toán ảo
P703
Nghỉ  Nghỉ  Sáng: Kế toán ảo
P703
Sáng: Kế toán ảo
P705
Nghỉ  Kế toán ảo/ Ng T Q Hoa   
   
   
703 T38MT  5 Tiết Thực hành   công nghệ may 2  Ca 1
P Thực hành 
Tiếng anh chuyên ngành  Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  Thực hành   công nghệ may 2  Ca 2
P Thực hành 
Mỹ thuật trang phục  Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn 
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng 
702 K12B-CNM.1 5Tiết Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ thuật điện  An toàn công nghiệp  An toàn công nghiệp  Nghỉ  Kỹ năng giao tiếp/ Ng Thị Thúy 
Kỹ thuật điện/ Ng T Thu Hiền 
An toàn công nghiệp/ Ng T Thu Hiền 
BUỔI CHIỀU  905 T37ĐT 5Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Chiều: : Sửa báo cáo TTTN  P1105 Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
Thực tập tốt nghiệp/ Đặng V Hiếu 
 
1105 T37TT 5Tiết Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Hệ quản trị nội dung CMS  P1105 Thực tập tốt nghiệp  Hệ QT nội dung CMS/ Vũ T Thương 
 
 
703 T37MT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  Sáng: : Sửa báo cáo TTTN  P1105 Hướng dẫn TTTN/ Ng Bích Nhung 
 
 
702 K12A-CNM.1 5 Tiết Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ thuật điện  An toàn công nghiệp  An toàn công nghiệp  Nghỉ  Kỹ năng giao tiếp/ Ng Thị Thúy 
Kỹ thuật điện/ Ng T Thu Hiền 
An toàn công nghiệp/ Ng T Thu Hiền 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây