Thời khóa biểu từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018

Thứ sáu - 12/01/2018 21:05
thời khóa biểu
thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 18/01/2018 19/01/2018 20/01/2018
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Tin đại cương
( P.902)
Nghỉ ôn thi  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tin đại
cương
( P. 902)
Buổi cuối 
Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: Th. Huân 
902 T50E1+E2 5 tiết  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Nghỉ ôn thi  Tin đại
cương
( P. 902)
Buổi cuối 
Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
Tiếng Anh 2: Nguyễn Thanh Tâm 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Tiếng Anh 2
( P.903)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Tiếng Anh 2
( P. 903)
Buổi cuối 
Tin đại cương
( P.903)
Buổi cuối
Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Giáo dục quốc phòng : Th. Thứ 
Giáo dục thể chất: C .Nịu 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Pháp Luật : C. Hà 
Chính trị: Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương :  Cô phương 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 7h30-9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30 
Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Buổi chiều
 Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Pháp luật: Cô Thủy 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Hải 
Buổi Chiêù 903 T50 K1 + K2 5 tiết  Tin đại cương
( P.903)
Tiếng Anh
( P. 903)
Nghỉ ôn thi  Tiếng Anh
( P. 903)
Buổi cuối 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tin đại cương
( P.903)
Buổi cuối
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
Chính trị: Th . Chinh 
Pháp luật : Quỳnh Lan 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Tin đại cương
( P.705)
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tiếng Anh
( P. 903)
Buổi cuối 
Nghỉ ôn thi  Tin đại cương
( P.903)
Nghỉ ôn thi  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tin đại cương
Phòng máy chia ca
Ca 1: 13h00-15h00
Ca 2: 15h00 - 17h 00 
Tin đại cương
( P.705)
Nghỉ ôn thi  Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Lý 
13h30
Toán
13h30
Hóa 
13h30
Tiếng Anh
13h30
Văn
Họp phụ huyh
14h00- 16h00
Vật lý : Th: Hùng 
p
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thúy
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 03 ( Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Số tiết Thực giảng Đã giảng Còn lại Số điện thoại
giáo viên
Ghi chú
15/01/18 16/01/18 17/01/18 18/01/18 19/01/18 20/01/18
BUỔI SÁNG  703 T38MT  5 Tiết Thực hành   công nghệ may 2  Ca 1
P Thực hành 
Tiếng anh chuyên ngành  Thực hành   công nghệ may 2  Ca 2
P Thực hành 
Thực hành   công nghệ may 2 
Ca 3
P Thực hành 
Mỹ thuật trang phục  Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  30 28 10 18 0989.353.792 YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương 45 45 10 35 0986.246.515
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn  75 75 15 60 0913.362.564
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan 40 40 10 30 0915.009.570
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng  30 28     0989.252.385
905 T37ĐT 5Tiết  Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca Ca 1
 Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca Ca 2
Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca Ca 1
Đồ án môn học P703 Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Chia ca Ca 2
Nghỉ  Sử dụng NLTKHQ/ Lê T Trưởng 30 28 28 0 0989.252.385
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh  90 75 75 0 0868.973.269
Thực hành  PLC/ Ngô Trường  Minh  60 50 50 0 0971.017.188
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn 120 105 80 25 0978.727.225
Đồ án môn học/  T. Quỳnh   30 30 10 20 0983.944.226
BUỔI CHIỀU  703     Đồ án môn học P703 TH trên dây chuyền may
Ca 1 P thực hành 
TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
Nghỉ  TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
TH trên dây chuyền may
Ca 1 
P Thực hành 
TH trên  dây chuyền may/ C Hiền 60 60 55 5 0974.655.063
T37MT 5 Tiết TH trên  dây chuyền may/ C Loan 60 60 45 15 0915.009.570
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen  60 60 60 0 0986.936.072
Thực hành CN may 4/ Ng Đức Tuấn  105 100 100 0 0913.362.564
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn 90 30 15 15 0913.362.564
705 T36MT 5 Tiết Thiết kế trang phục 2   Thiết kế trang phục 2   Thực hành CNM 1 Nghỉ  Công nghệ sản xuất  Thiết kế trang phục 2   Thực hành CN may 1/ C Hà 75 75 15 60 0902.009.580
Thiết kế TP2/ Nguyễn Thanh Hà 75 75 25 50 0983.303.603
Công nghệ sản xuất/ Trần Phương  30 30 15 15 0964.665.069
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00            
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn          
                               
                               
                               
                               
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 03(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/01/18 16/01/18 17/01/18 18/01/18 19/01/18 20/01/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Nghỉ Kế toán TCDN 1 Thuế trong doanh nghiệp Kế toán TCDN 1 Thống kê doanh nghiệp Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
702 T38QT 5 tiết Kế toán tài chính DN Quản trị văn phòng Kế toán tài chính DN Quản trị rủi ro Nghỉ Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
905 T38TT 5 tiết Hệ điều hành Hệ quản trị CSDL SQL Server Soạn thảo văn bản Vật liệu và linh kiện điện tử Soạn thảo văn bản Nghỉ Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
 
                     
Buổi chiều 702 T38F1+F2 5 tiết Dược lý 1 Tiếng anh CN Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN Nghỉ Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
 
704 T38ĐT 5 tiết Tư tưởng HCM Kỹ thuật số  Nghỉ Tiếng anh CN 2 TH điện tử cơ bản ca 2
Phòng TH
TH điện tử cơ bản ca 1
Phòng TH
Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
905 T37TT 5 tiết Ngôn ngữ lập trình PHP
P.905
Nghỉ Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở
P.704
Nghỉ Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở
P.704
Nghỉ Chuyên đề 1 PMNM/Bùi Văn Công
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
905 T37QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết Cả ngàyTin học kế toán phòng máy
Sáng ca 1
Chiều ca 2
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                     
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 25(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
15/01/18 16/01/18 17/01/18 18/01/18 19/01/18 20/01/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
702 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Chiều Nộp báo cáo thực tập tham quan Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
TTCN tham quan/Nguyễn Ngọc Thắng
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây