THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

Thứ năm - 18/01/2018 21:09
THỜI KHÓA BIỂU  (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)
THỜI KHÓA BIỂU - 
 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/01/2018 23/01/2018 24/01/2018 25/01/2018 26/01/2018 27/01/2018
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Sáng:
Học bù, kiểm tra bù Chính trị ( Sinh viên xem cụ thể danh sách học bù kiểm tra bù tại bảng tin )
Sáng:
Học bù, kiểm tra bù Pháp Luật ( Sinh viên xem cụ thể danh sách học bù kiểm tra bù tại bảng tin )
Nghỉ ôn thi  Sáng:
Học bù, kiểm tra bù Tiếng Anh( Sinh viên xem cụ thể danh sách học bù kiểm tra bù tại bảng tin )
Thi kết thúc học kì ( Sinh viên xem cụ thể danh sách phòng thi tại bảng tin , đến muộn quá 15p không được tham gia dự thi ,Khi đi thi  mang theo thẻ sinh viên, Những sinh viên chưa có thẻ mang theo chứng minh nhân dân kèm theo giấy xác nhận của giáo viên chủ nhiệm  Sáng:
Học bù, kiểm tra bù Tin Học Đại Cương  ( Sinh viên xem cụ thể danh sách học bù kiểm tra bù tại bảng tin )
Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tin Đại Cương: Th. Huân 
902 T50E1+E2 5 tiết  Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
Tiếng Anh 2: Nguyễn Thanh Tâm 
Pháp luật: Th Tôn 
Tin học: Cô Khánh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Giáo dục quốc phòng : Th. Thứ 
Giáo dục thể chất: C .Nịu 
Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Pháp Luật : C. Hà 
Chính trị: Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin đại cương :  Cô phương 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Pháp luật: Cô Thủy 
Tiếng Anh 2; Phan Tâm 
Tin đại cương : Cô Hải 
Buổi Chiêù 903 T50 K1 + K2 5 tiết  Giáo dục quốc phòng: Th Thứ  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Tuyên 
Chính trị: Th . Chinh 
Pháp luật : Quỳnh Lan 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
Tin Đại Cương: C. Thương 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
Chính trị : Th Tôn 
Pháp Luật : Cô Hà  
Tin đại cương: C. hải hà 
Tiếng Anh 2: Cô Huyền 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Tiêng Anh : Cô ThanTâm 
Giáo dục thể chất : T.Tuyên 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Pháp Luật : Th. Tôn 
Tiếng Anh 2: Th. Tú 
Tin học: Th. Tùng 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Lý 
13h30
Toán
13h30
Hóa 
13h30
Tiếng Anh 
13h30
Văn 
13h30
Địa
Vật lý : Th: Hùng 
p
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thúy
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
 ( Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/01/18 23/01/18 24/01/18 25/01/18 26/01/18 27/01/18
BUỔI SÁNG  703 T38MT  5 Tiết Thực hành   công nghệ may 2  Ca 1
P Thực hành 
Tiếng anh chuyên ngành  Thực hành   công nghệ may 2  Ca 2
P Thực hành 
Thực hành   công nghệ may 2 
Ca 3
P Thực hành 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  P903 Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn 
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng 
905 T37ĐT 5Tiết Cả ngày:  Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Nghỉ ôn thi  Nghỉ ôn thi  Học bù, KT bù: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  P703 Học bù, KT bù: Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành P 902
 8h00 Thi: Thực hành   trang bị điện
 P Thực hành
Sử dụng NLTKHQ/ Lê T Trưởng
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Trường  Minh 
Thực hành TBĐ/Ng Ngọc Tuấn
Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
BUỔI CHIỀU  703     Nghỉ  TH trên dây chuyền may
Ca 1 
P Thực hành 
TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
Nghỉ  TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
TH trên dây chuyền may
Ca 1 
P Thực hành 
TH trên  dây chuyền may/ C Hiền
T37MT 5 Tiết TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Giác sơ đồ  trên MT/ Trần T Sen 
Thực hành CN may 4/ Ng Đức Tuấn 
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
705 T36MT 5 Tiết Thiết kế trang phục 2   Thiết kế trang phục 2   Thực hành CNM 1 Nghỉ  Công nghệ sản xuất  Thiết kế trang phục 2   Thực hành CN may 1/ C Hà
Thiết kế TP2/ Nguyễn Thanh Hà
Công nghệ sản xuất/ Trần Phương 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn
THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/01/18 23/01/18 24/01/18 25/01/18 26/01/18 27/01/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Nghỉ Kế toán TCDN 1 Thuế trong doanh nghiệp Kế toán TCDN 1 Nghỉ Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
702 T38QT 5 tiết Kế toán tài chính DN Quản trị văn phòng Kế toán tài chính DN Quản trị rủi ro Nghỉ Nghỉ Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
905 T38TT 5 tiết Hệ điều hành Hệ quản trị CSDL SQL Server
Phòng máy
Hệ quản trị CSDL SQL Server
Phòng máy
Vật liệu và linh kiện điện tử Hệ điều hành Nghỉ Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
 
                     
Buổi chiều 702 T38F1+F2 5 tiết Dược lý 1 Tiếng anh CN Dược lý 1 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
 
704 T38ĐT 5 tiết Tư tưởng HCM Nghỉ Nghỉ Tiếng anh CN 2 TH điện tử cơ bản ca 1
Phòng TH
Nghỉ Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
905 T37TT 5 tiết Ngôn ngữ lập trình PHP
P.703
Nghỉ Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở
Thực hành PM
Nghỉ Chuyên đề 1 phần mềm nguồn mở
P.905
Nghỉ Chuyên đề 1 PMNM/Bùi Văn Công
Chuyên đề 2 Autocad/Nguyễn Thành Thu
Ngôn ngữ lập trình PHP/Vũ Văn Huân
Quản trị mạng/Hoàng Thanh Tùng
905 T37QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị dự án đầu tư/Dương T.Quỳnh Lan
Quản trị Marketing/Thái Thị Tuyết
Tâm lý học quản lý KD/Nguyễn Như Trung
Chuyên đề 2/Bùi Thị Hoa
703 T37KT  5Tiết Cả ngàyTin học kế toán phòng máy
Sáng ca 1
Chiều ca 2
Nghỉ Nghỉ Học bù, KT bù Thực hành KTTCDN Nghỉ Nghỉ Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
Tin học kế toán/Vũ T.Mai Phương
Thực hành KTTCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
Khởi sự doanh nghiệp/Nguyễn T.Ngọc Hoa
                     
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
(Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
22/01/18 23/01/18 24/01/18 25/01/18 26/01/18 27/01/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Nguyên lý thống kê/Nguyễn T.Vân Anh
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
702 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Phan Thanh Hà
Đồ án KT thi công 2/Phan Thanh Hà
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
TTCN tham quan/Nguyễn Ngọc Thắng
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thuế và kế toán thuế/Lê T.Thu Huyền
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Hóa học đại cương/Bùi Thị Huế
Kỹ năng mềm/Phạm Thị Lý
Thực hành lập trình/Vũ Văn Huân
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây