THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)

Thứ sáu - 20/10/2017 04:36
THỜI KHÓA BIỂU  (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)
THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
23/10/2017 24/10/2017 25/10/2017 26/10/2017 27/10/2017 28/10/2017
 
Buổi sáng 903 T50 A1+A2 5 tiết  Chính trị
(P.903)
Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường )
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
( P. 902)
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Nghỉ  Chính trị: C. Hà YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục thể chất : T.Cảnh
Tiếng Anh : C.Thanh Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Phong
902 T50E1+E2 5 tiết  Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường )
Chính trị
( P. 902)
Tiếng Anh
( P. 902 ) 
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
(P.902)
Nghỉ  Chính trị: Th . Chinh 
Tiêng Anh :  Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Thắng 
Giáo dục quốc phòng : Th Minh 
902 T50 C1 + C2 5 tiết  Chính trị
( P. 902)
 Nghỉ  Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
 Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Nghỉ  Tiếng Anh : C . Phan Tâm
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Giáo dục thể chất: Cô Nựu 
Chính trị: Th. Tôn 
903 T50 H1+ H2 5 tiết  Giáo dục thể chất
(Dưới sân trường )
Giáo dục quốc phòng
Dưới sân trường
Tiếng Anh
(P. 903) 
Chính trị
(P.903)
Tiếng Anh
(P. 903) 
Nghỉ  Giáo dục quốc phòng: Th Thanh
Tiếng anh : C. Thảo 
Giáo dục thể chất : Cô Nựu
Chính trị : Th Tôn 
Buổi chiều 903  T50 K1 + K2 5 tiết  P ( 903)
Chính trị 
Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
Tiếng Anh
(P. 902) 
Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường ) 
Tiếng Anh
(P. 902) 
Nghỉ  Chính trị: Th . Chinh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Giáo dục quốc phòng: Th Thứ 
Tiếng Anh: Cô Thảo  
Giáo dục thể chất: : Th. Thắng 
902 T50 D1+D2 5 tiết  Nghỉ Giáo dục thể chất
( Dưới sân trường)
P ( 903)
Chính trị 
Nghỉ P ( 903)
Chính trị 
Nghỉ  Tiếng anh : Th. Tú 
Giáo dục thể chất : Th Cảnh
Chính trị : Th Tôn 
Giáo dục quốc phòng: Th Mạnh 
903 T50 B1+B2 5 tiết  Giáo dục quốc phòng
( Dưới sân trường )
Tiếng Anh
 ( P. 903)
Nghỉ Tiếng Anh
 ( P. 903)
Nghỉ  P ( 903)
Chính trị 
Tiêng Anh : Cô Sâm 
Giáo dục thể chất : T.Thắng 
Giáo dục quốc phòng : T.Thứ 
Chính trị: Th. Chinh 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h 30
Sinh
(P.902)
13h 30
Sử
(P.902)
 Nghi 13h30
Toán
( P.902)
 
Nghỉ  Tiếng Anh
( P.902)
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh học : Cô Phương 
Văn : Cô Hanh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thảo 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn    14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 13(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
23/10/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 28/10/17
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Đường lối ĐCSVN Kỹ năng giao tiếp Soạn thảo văn bản Đường lối ĐCSVN Kỹ năng giao tiếp Nghỉ Kỹ năng giao tiếp/ Dương T Phong YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Soạn thảo văn bản/Chị Minh 
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
T38QT 5 tiết  
 
 
702 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ Giáo dục thể chất
Sân trường
Giáo dục quốc phòng Giáo dục thể chất
Sân trường
Giáo dục quốc phòng Nghỉ  
Dược lý 1/
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Thầy Minh
 
                     
Buổi chiều 905 T38TT 5 tiết Kỹ thuật số và vi xử lý Kỹ năng giao tiếp Tư tưởng Hồ Chí Minh Kỹ thuật số và vi xử lý Tiếng anh CN 2 Nghỉ  
Tư tưởng HCM/Đào Thu Huyền
Tiếng anh CN 2/Phạm Thị Thanh Bình
Kỹ thuật số và VXL/Nguyễn Ngọc Văn
Kỹ năng giao tiếp/Dương Thị Phong
B1104 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Sáng Giáo dục thể chất
Sân trường
Sáng Giáo dục quốc phòng
P.702
Sáng Giáo dục thể chất
Sân trường
Sáng Giáo dục quốc phòng
P.702
Nghỉ  
Dược lý 2/
Giáo dục thể chất/Lương Văn Nghĩa
Giáo dục quốc phòng/Thầy Minh
704 T37TT 5Tiết Công nghệ phần mềm Thiết kế web Nghỉ Soạn thảo văn bản Thiết kế web Nghỉ  
Soạn thảo VB/ Hoàng T Minh
Công nghệ PM/Nguyễn Văn Hạnh
Thiết kế Web/Trần Tuấn Việt
1105 T37QT 5 Tiết Chuyên đề 1
P.1105
Quản trị xuất nhập khẩu
P.1105
Nghỉ Chuyên đề 1
P.1105
Quản trị xuất nhập khẩu
P.1105
Nghỉ  
Chuyên đề 1/ Phạm Thị Chinh 
Quản trị xuất nhập khẩu/Dương T. Quỳnh Lan
Quản trị nhân lực/ Bùi Thị Hoa
 
703 T37KT  5Tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kế toán máy
Phòng máy chia ca
Nghỉ Nghỉ  
Kế toán máy/ Tạ Thị Kim Chung 
 
 
 
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 13(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
23/10/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 28/10/17
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Quản trị chiến lược/Bùi Thị Quyên YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
QTKD thương mại quốc /Quách Thị Hảo
Giao dịch đàm phán KD/Nguyễn Thị Hay
 
B1104 Đ6XD 5 tiết Tổ chức thi công Các phương pháp số trong cơ kết cấu Các phương pháp số trong cơ kết cấu Tổ chức thi công Các phương pháp số trong cơ kết cấu Nghỉ Nhập môn ngành
Kỹ năng mềm
Các PP số trong CKC/Nguyễn Ngọc Thắng
Kỹ thuật thi công 2/Tạ Văn Phấn
Đồ án KT thi công 2/Tạ Văn Phấn
Tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Đồ án tổ chức thi công/Nguyễn Thanh Vĩnh
Thực tập chuyên ngành tham quan/
1105 Đ6NH 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập THKT ngân hàng TM/Nguyễn Thị Dung
QT ngân hàng thương mại/Nguyễn Minh Hải
Phân tích tài chính DN/Nguyễn Đăng Hợp
Thanh toán quốc tế/Nguyễn Thị Hương
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập KT thương mại dịch vụ/Nguyễn Thị Hồng
KTHC và sự nghiệp/Nguyễn Thị Dung
Thực hành kế toán máy/Nguyễn Thị Lương
702 Đ6TH 5 tiết An toàn lao động Xử lý tín hiệu số Thực hành lập trình 
Phòng máy
Sáng Xử lý tín hiệu số Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/
Hóa học đại cương/
Kỹ năng mềm/
Thực hành lập trình/
An toàn lao động/Tạ Văn Trang
Xử lý tín hiệu số/Trần Bích Phương
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 13 ( Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017)
 
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
23/10/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/10/17 28/10/17
BUỔI SÁNG  702 T38ĐT  5 Tiết Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Điện tử công nghiệp  Tiếng anh chuyên ngành 1 Kỹ thuật đo lường và cảm biến  Nghỉ  TH điện cơ bản/  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Điện tử CN/ Ngô Trường  Minh 
Kỹ thuật ĐLvà CB/ C  Diễm Hương
905 T37ĐT 5Tiết TH  máy điện
P thực hành
( Chia ca) 
Nghỉ  TH  máy điện
P thực hành
( Chia ca) 
Thực hành PLC
P thực hành
( Chia ca ) 
TH  máy điện
P thực hành
( Chia ca) 
Nghỉ   
Thực hành MĐ/ Ng  N Khánh 
Thực hành  PLC/ Ngô Tr  Minh 
Thực hành TBĐ/
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ  Thực hành công nghệ may4
 P thực hành
(Chia ca)
Thực hành công nghệ may4
 P thực hành
(Chia ca)
Thực hành công nghệ may 4
 P thực hành
(Chia ca)
Thực hành công nghệ may 4
 P thực hành
(Chia ca)
Nghỉ   
Giác sơ đồ  trên MT/ 
Thực hành CN may 4/ Ng ĐTuấn 
 
CHIỀU  705 T38MT1 5 Tiết Nghỉ  Đường lối ĐCSVN   Thực hành CNM1
P thực hành P901
 ( Chia ca)
 Thực hành CNM1
P thực hành P901
 ( Chia ca)
Nghỉ    Thực hành CN may 1/ C Loan  
Thiết kế TP2/ Nguyễn B Nhung 
T38MT2  Thực hành CNM1 P705 Nghỉ     Thực hành CNM1
P thực hành P901
 ( Chia ca)
 Thực hành CNM1
P thực hành P901
 ( Chia ca)
Đường lối ĐCSVN/ Ng T H Thanh 
Thực hành CN may 1/ C Hiền 
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường : eit.edu.vn  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây