THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)

Thứ năm - 22/02/2018 21:44
thời khóa biểu
thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/02/2018 27/02/2018 28//02/2018 01/03/2018 02/03/2018 03/03/2018
Buổi sáng 705 K12A-QTKD.1 5 tiết  Tiếng anh chuyên ngành 
( P.705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
Tiếng anh chuyên ngành 
( P.705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
Soạn thảo văn bản
( P. 705)
Nghỉ  Tiếng Anh CN: C. Th. Tú YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Hảo 
Soạn Thảo Văn Bản: Cô Phương 
902 K12A-TH.1 5 tiết  Cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cơ sở dữ liệu
( P.902)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
( P.902)
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: Th. Tùng 
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương 
Cấu trúc dữ liệu và gải thuật: C. Cúc
905 K12A - QTDL&LH.1 5 tiết  Kinh tế học đại cương
( P.905)
Kinh tế học đại cương
( P.905)
Tổng quan du lịch
( P.905)
Nghỉ  Nghỉ  Tâm lý kinh doanh du lịch
( P. 905) 
Cô Hiền : Tâm lý kinh doanh du lịch 
Cô Vân Anh : Kinh tế học đại cương 
Cô Hạnh : Tổng quan du lịch 
Buổi Chiêù 705 K12A -KT .1 5 tiết  Nguyên lý thống kê
( P.705)
Tiếng anh chuyên ngành
( P. 705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
Tiếng anh chuyên ngành
( P. 705)
Nguyên lý thống kê
( P.705)
Nghỉ  Tiếng Anh CN: C. Huyền 
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Nga  
Soạn Thảo Văn Bản: 
703 K12B - TH.1 5 tiết  Cơ sở dữ liệu
( P.703)
Cơ sở dữ liệu
( P.703)
Cơ sở dữ liệu
( P.703)
Cơ sở dữ liệu
( P.703)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
( P.703)
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: C. Oanh 
Cơ sở dữ liệu : Cô Lương 
Cấu trúc dữ liệu và gải thuật: C. Cúc
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Tiếng Anh
13h30
Toán
13h30
Hóa 
13h30
Địa
13h30
Văn
13h30
Tin 
Vật lý : Th: Hùng 
Sinh : Cô Phương 
Văn : Cô Linh  
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: C. Phương 
Tiếng Anh: Th. Tú 
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/02/18 27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Thuế trong doanh nghiệp
P.703
Thống kê doanh nghiệp Nghỉ Thống kê doanh nghiệp Tiếng anh CN 2 Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
702 T38QT 5 tiết Kế toán tài chính DN Kế toán tài chính DN Nghỉ Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
905 T38TT 5 tiết Chiều 13h00 Hệ QTCSSQL Server Chiều 13h00 Hệ QTCSSQL Server Chiều 13h00 Soạn thảo văn bản Chiều 13h00 Soạn thảo văn bản Nghỉ Nghỉ Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
 
903 K12B-KTĐ.1 5 tiết Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Đo lường An toàn điện Kỹ thuật điện An toàn điện Kỹ thuật điện/Nguyễn Ngọc Khánh
An toàn điện/Trần Bích Phương
Đo lường điện/Nguyễn Ngọc Tuấn
 
                     
Buổi chiều 905 T38F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Tiếng anh CN Học bù, KT bù Dược lý 1 Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
 
704 T38ĐT 5 tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh Kỹ thuật số Kỹ thuật số Tiếng anh CN 2 Thực hành ĐTCB phòng TH
Ca 1
Thực hành ĐTCB phòng TH
Ca 2
Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Học bù, KT bù Đảm bảo chất lượng thuốc Học bù, KT bù Dược lý 2 Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
903 K12A-KTĐ.1 5 tiết An toàn điện An toàn điện Đo lường điện Đo lường điện Đo lường điện Nghỉ Kỹ thuật điện/
An toàn điện/Nguyễn Hữu Phương
Đo lường điện/Trần Cảnh Dương
 
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần( Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)
3 Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/02/18 27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18
BUỔI SÁNG  703 T38MT  5 Tiết Thực hành   công nghệ may 2  Ca 1
P Thực hành 
Tiếng anh chuyên ngành  Thực hành   công nghệ may 2  Ca 2
P Thực hành 
Nghỉ  Mỹ thuật trang phục  Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn 
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng 
702 K12B-CNM.1 5Tiết Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ thuật điện  Kỹ thuật điện  An toàn công nghiệp  Nghỉ  Kỹ năng giao tiếp/ Ng Thị Thúy 
Kỹ thuật điện/ Ng T Thu Hiền 
An toàn công nghiệp/ Ng T Thu Hiền 
Vẽ kỹ thuật may/ Đào T H Giang 
BUỔI CHIỀU  703 T37MT 5 Tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Sáng: Đồ án môn học P703 Sáng: Thực  hành trên dây chuyền may
 P thực hành 
Nghỉ  Thực tập tốt nghiệp/ Ng  B Nhung 
TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
702 K12A-CNM.1 5 Tiết Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ tuật điện  Kỹ tuật điện  An toàn công nghiệp  Nghỉ  Kỹ năng giao tiếp/ Ng Thị Thúy 
Kỹ thuật điện/ Ng T Thu Hiền 
An toàn công nghiệp/ Ng T Thu Hiền 
Vẽ kỹ thuật may/ Lê Trạch Trưởng  
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
26/02/18 27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
 
702 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
905 T37QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Quản trị thương hiệu Quản trị thương hiệu Nghỉ  
Quản trị thương hiệu/
 
 
704 T37TT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Công nghệ Plat
 
 
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
903 T37ĐT 5 tiết Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Sáng: Đồ án môn học P Thực hành  Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp/Đặng Văn Hiếu
 
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
703 T37KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kế toán ảo
P.704
Nghỉ  
Kế toán ảo/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
 
 
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây