THỜI KHÓA BIỂU (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018

Thứ sáu - 26/01/2018 22:44
thời khóa biểu
thời khóa biểu
 
THỜI KHÓA BIỂU
 (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/01/2018 30/01/2018 31//01/2018 01/02/2018 02/02/2018 03/02/2018
Buổi sáng 705 K12A-QTKD.1 5 tiết  THI KẾT THÚC HỌC KÌ SINH VIÊN XEM DANH SÁCH PHÒNG THI, LỊCH THI, TẠI BẢNG TIN HOẶC: Website của nhà trường XEM DANH SÁCH PHÂN NGÀNH TẠI BẢNG TIN  Nguyên lý thống kê
( P.705)
Soạn thảo văn bản
( P. 902)
Tiếng Anh CN: C. Phan Tâm YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GiỜ SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Hảo 
Soạn Thảo Văn Bản: Cô Phương 
902 K12A-THƯD.1 5 tiết  Tin học văn phòng
P.902
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: Th. Tùng 
 
 
905 K12A - QTDL&LH.1 5 tiết  Nghỉ  Tâm lý kinh doanh du lịch
( P. 905) 
Cô Hiền : Tâm lý kinh doanh du lịch 
Cô Vân Anh : Kinh tế học đại cương 
Cô Hạnh : Tổng quan du lịch 
Buổi Chiêù 705 K12A -KT .1 5 tiết  THI KẾT THÚC HỌC KÌ SINH VIÊN XEM DANH SÁCH PHÒNG THI, LỊCH THI, TẠI BẢNG TIN HOẶC: Website của nhà trường XEM DANH SÁCH PHÂN NGÀNH TẠI BẢNG TIN  Nguyên lý thống kê
( P.705)
Nghỉ  Tiếng Anh CN: C. Huyền 
Nguyên Lý Thống Kê: Cô Nga  
Soạn Thảo Văn Bản: 
703 K12B - THƯD.1 5 tiết  Tin học văn phòng
P.703
Nghỉ  Tin Học Văn Phòng: C. Oanh 
 
 
902 T50 F1+F2 4 tiết  13h30
Tin 
13h30
Toán
13h30
Hóa 
13h30
Tiếng Anh
13h30
Văn
13h30
Địa
Vật lý : Th: Hùng 
Tin học: Cô phương 
Văn : Cô Linh 
Hóa : Cô Hiền 
Sử : C. Nhung 
Tin học: Cô Khánh 
Tiếng Anh: C. Thúy
Địa: C. Như 
Toán : Cô Phương 
605 T50 G1+ G2 4 tiết  Toán  Văn  Nghỉ  14h 00
Sử  
14h 00
Địa 
Nghỉ  Sinh học : C. Lan 
Sử : C. Bình 
Địa: Th Tiến 
Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00
 - Sinh viên xem thời khoá biểu vào thứ 6 hàng tuần trên trang :Website của nhà trường : eit.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU
 ( Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/01/18 30/01/18 31/01/18 01/02/18 02/02/18 03/02/18
BUỔI SÁNG  703 T38MT  5 Tiết Thực hành   công nghệ may 2  Ca 1
P Thực hành 
Thực hành   công nghệ may 2 
Ca 3
P Thực hành 
Thực hành   công nghệ may 2  Ca 2
P Thực hành 
Tiếng anh chuyên ngành  Mỹ thuật trang phục  Nghỉ  Mỹ thuật TP / Lê Phương Anh  YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Tiếng ang CN 1/ Ng Th Dương
Thực hành CN may 2/ Ng Đức Tuấn 
Thực hành CN may 2/ Ng T H Loan
SDNLTTHQ/ Lê Trạch Trưởng 
702 K12B-CNM.1 5Tiết Thi kết thúc môn học  SV xem tên lớp, Thời khóa biểu  và danh sách  phân ngành  Vẽ kỹ thuật may  Nghỉ  Kỹ năng giao tiếp/
Kỹ thuật điện
An toàn công nghiệp 
Vẽ kỹ thuật may/ Đào T H Giang 
BUỔI CHIỀU  905 T37ĐT   Nghỉ  Nghỉ  Chiều: Học bù, KT bù: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả  P903 Sáng: Đồ án môn học
P Thực hành  
Nghỉ  Nghỉ  Đồ án môn học/  T. Quỳnh  
 
 
703 T37MT 5 Tiết Nghỉ  Nghỉ  Nghỉ  Sáng: Đồ án môn học P705 TH trên dây chuyền may Ca 2
P Thực hành 
TH trên dây chuyền may
Ca 1 
P Thực hành 
TH trên  dây chuyền may/ C Hiền
TH trên  dây chuyền may/ C Loan
Đồ án môn học/ Ng Đức Tuấn
702 K12A-CNM.1 5 Tiết Thi kết thúc môn học  SV xem tên lớp, Thời khóa biểu và danh sách  phân ngành  Vẽ kỹ thuật may  Nghỉ  Kỹ năng giao tiếp/
Kỹ thuật điện
An toàn công nghiệp 
Vẽ kỹ thuật may/ Lê Trạch Trưởng  
  GHI CHÚ: -Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30   Buổi chiều: 13h00  
 
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/01/18 30/01/18 31/01/18 01/02/18 02/02/18 03/02/18
Buổi sáng 704 T38KT 5 tiết Nghỉ Kế toán TCDN 1
P.903
Thuế trong doanh nghiệp
P.903
Kế toán TCDN 1 Thống kê doanh nghiệp Nghỉ Thuế trong DN/Nguyễn Thùy Dương YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Kế toán TCDN 1/Dương T.Minh Thúy
702 T38QT 5 tiết Kế toán tài chính DN
P.903
Quản trị văn phòng
P.905
Kế toán tài chính DN
P.905
Quản trị rủi ro Nghỉ Quản trị văn phòng/Phạm Thị Chinh
Thống kê DN/Nguyễn Thị Thuận
Quản trị rủi ro/Phạm Thị Chinh
Kế toán TCDN/Nguyễn T.Quỳnh Hoa
905 T38TT 5 tiết Hệ điều hành Hệ quản trị CSDL SQL Server
Phòng máy
Hệ quản trị CSDL SQL Server
Phòng máy
Soạn thảo văn bản Nghỉ Nghỉ Soạn thảo văn bản/Hoàng Thị Minh
Hệ điều hành/Nguyễn Thu Vân
Hệ QT CSDLSQL Server/Đỗ Phương Dung
Vật liệu và linh kiện điện tử/Hà Thị Chúc
 
903 K12B-KTĐ.1 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC Xem danh sách phân ngành tại bảng tin nhà trường Kỹ thuật điện
P.903
An toàn điện
P.903
Kỹ thuật điện/Nguyễn Ngọc Khánh
An toàn điện/Trần Bích Phương
Đo lường điện/Bùi Hải Đăng
 
                     
Buổi chiều 905 T38F1+F2 5 tiết Dược lý 1 Tiếng anh CN Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ ôn thi Nghỉ Tiếng anh CN/Trần Bá Đạt
Dược lý 1/Hoàng Thị Tuyết
 
704 T38ĐT 5 tiết Tư tưởng Hồ Chí Minh
P.903
Kỹ thuật số
P.903
Nghỉ Tiếng anh CN 2 TH điện tử cơ bản ca 2
Phòng TH
Nghỉ Tư tưởng HCM/Nguyễn T H Thanh 
Tiếng anh CN 2/Nguyễn Thùy Dương
Thực hành ĐTCB/Đặng Văn Hiếu
Kỹ thuật số/Phạm Hương Giang
905 T37F1+F2 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đảm bảo chất lượng thuốc/Lê T.P.Thảo
Dược lý 2/Hoàng Thị Tuyết
 
903 K12A-KTĐ.1 5 tiết THI KẾT THÚC MÔN HỌC Xem danh sách phân ngành tại bảng tin nhà trường Đo lường điện
P.903
An toàn điện
P.903
Kỹ thuật điện/Nguyễn T.Kiều Hương
An toàn điện/Nguyễn Hữu Phương
Đo lường điện/Trần Cảnh Dương
 
 
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    
 
THỜI KHÓA BIỂU
Tuần(Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)
 
                       
Buổi Phòng Lớp Số tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Môn học Ghi chú
29/01/18 30/01/18 31/01/18 01/02/18 02/02/18 03/02/18
Buổi sáng 1105 Đ6QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ   YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ. SINH VIÊN ĐI HỌC MUỘN MANG THẺ SINH VIÊN LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐIỂM DANH MUỘN
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
 
702 Đ6XD 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
 
1105 Đ6NH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
 
 
704 T37TT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Thực tập tốt nghiệp
 
 
 
 
 
                     
Buổi chiều 1105 Đ6KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
702 Đ6TH 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nhập môn ngành/Thầy Tuyến
Thực tập tốt nghiệp
 
704 T37QT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Thực tập tốt nghiệp
 
 
 
703 T37KT 5 tiết Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ  
Thực tập tốt nghiệp
 
 
 
                   
  Ghi chú:       - Thời gian vào lớp: Buổi sáng: 7h30          Buổi chiều: 13h00    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây